Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.160.1676

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 29 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2005:

1) za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:

a) 5,00 zł za jeden miesiąc,

b) 9,75 zł za dwa miesiące,

c) 14,60 zł za trzy miesiące,

d) 19,45 zł za cztery miesiące,

e) 24,30 zł za pięć miesięcy,

f) 29,10 zł za sześć miesięcy,

g) 33,90 zł za siedem miesięcy,

h) 38,60 zł za osiem miesięcy,

i) 43,30 zł za dziewięć miesięcy,

j) 47,90 zł za dziesięć miesięcy,

k) 52,40 zł za jedenaście miesięcy,

l) 56,80 zł za rok,

2) za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:

a) 15,80 zł za jeden miesiąc,

b) 30,80 zł za dwa miesiące,

c) 46,10 zł za trzy miesiące,

d) 61,40 zł za cztery miesiące,

e) 76,80 zł za pięć miesięcy,

f) 91,90 zł za sześć miesięcy,

g) 107,10 zł za siedem miesięcy,

h) 122,10 zł za osiem miesięcy,

i) 136,80 zł za dziewięć miesięcy,

j) 151,40 zł za dziesięć miesięcy,

k) 165,60 zł za jedenaście miesięcy,

l) 179,50 zł za rok.";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Użytkownik odbiornika może uiścić opłatę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b-l i pkt 2 lit. b-l, do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.";

3)
w § 4 w ust. 1:
a)
w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,";

4)
w § 5:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przez osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - orzeczenia organu orzekającego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i zaświadczenia o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego,",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przez osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne - decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,",

c)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) przez osoby otrzymujące rentę socjalną - decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,".

Opłaty wnoszone na poczet 2005 r. mogą być przyjmowane w 2004 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701, z 1998 r. Nr 6, poz. 23 i Nr 116, poz. 755, z 1999 r. Nr 75, poz. 852, z 2000 r. Nr 54, poz. 653, z 2001 r. Nr 90, poz. 1015, z 2002 r. Nr 140, poz. 1175 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 92, Nr 73, poz. 668, Nr 134, poz. 1264 i Nr 176, poz. 1723.