Law Journal

Wykładnia art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1995.114.555 | uchwała z dnia 6 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.1995.114.548 | rozporządzenie z dnia 19 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1995.114.547 | rozporządzenie z dnia 19 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru powszechnego świadectwa udziałowego.

Dz.U.1995.114.546 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych. Wilno.1995.01.30.

Dz.U.1995.113.544 | umowa międzynarodowa z dnia 30 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Węgry-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Budapeszt.1992.09.23.

Dz.U.1995.113.542 | umowa międzynarodowa z dnia 23 września 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulamin jego działania.

Dz.U.1995.112.540 | rozporządzenie z dnia 28 września 1995 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Dz.U.1995.111.538 | rozporządzenie z dnia 18 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.111.536 | rozporządzenie z dnia 12 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury. Warszawa.1994.06.23.

Dz.U.1995.109.532 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1994 r. | Akt obowiązujący

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Haga.1980.10.25.

Dz.U.1995.108.528 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1980 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych.

Dz.U.1995.107.527 | rozporządzenie z dnia 13 września 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.1995.107.526 | rozporządzenie z dnia 5 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1995.107.525 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.1995.106.523 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Turcja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury. Ankara.1990.10.24.

Dz.U.1995.106.521 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 1990 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich. Haga.1961.10.05.

Dz.U.1995.106.519 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 1961 r. | Akt obowiązujący

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1995.105.516 | rozporządzenie z dnia 6 września 1995 r. | Akt utracił moc

Sposób stosowania przymusu bezpośredniego.

Dz.U.1995.103.514 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Terenowe organy specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego.

Dz.U.1995.103.513 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Sposób oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.

Dz.U.1995.103.512 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.1995.103.511 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.103.509 | zarządzenie z dnia 6 września 1995 r. | Akt utracił moc

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami.

Dz.U.1995.102.508 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.1995.102.507 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1995.102.506 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.101.504 | ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Wykaz świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Dz.U.1995.100.503 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

Dz.U.1995.100.500 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1995.100.498 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wypłata w 1995 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921.

Dz.U.1995.100.497 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1995.100.494 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.

Dz.U.1995.100.493 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1995.100.492 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

Dz.U.1995.99.490 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

Dz.U.1995.99.489 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.1995.99.488 | ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Referendum.

Dz.U.1995.99.487 | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Dz.U.1995.99.486 | ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO). Marakesz.1994.04.15.

Dz.U.1995.98.483 | umowa międzynarodowa z dnia 15 kwietnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1995.95.477 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie terminu płatności opłat sankcyjnych przez producentów cukru.

Dz.U.1995.95.476 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1995.95.474 | ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.95.472 | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o normalizacji.

Dz.U.1995.95.471 | ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1995.94.469 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.94.468 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1995.94.467 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych.

Dz.U.1995.94.466 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1995 r.

Dz.U.1995.93.464 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc