Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.494

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1999 r.

ZMIANY DO KONWENCJI CELNEJ
dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975),
przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 czerwca 1997 r. zostały przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie Zmiany do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR w następującym brzmieniu:

Przekład

ZMIANY DO KONWENCJI CELNEJ

dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975)

przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w dniu 27 czerwca 1997 r.

Art. 6 ust. 1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Każda Umawiająca się Strona może upoważnić stowarzyszenia do wydawania karnetów TIR bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiednich stowarzyszeń oraz do występowania w charakterze poręczycieli, z zastrzeżeniem spełniania przez nie minimalnych warunków i wymogów, określonych w części I załącznika 9. Upoważnienie będzie cofnięte, gdy minimalne warunki i wymogi, określone w części I załącznika 9, przestają być spełniane."

Art. 6 nowe ust. 3-5. Dodaje się nowe ustępy w brzmieniu:

"3. Stowarzyszenie będzie wydawać karnety TIR jedynie osobom, którym właściwe władze kraju, w którym osoba ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie odmówiły prawa do korzystania z procedury TIR.

4. Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR będzie mogło być udzielone jedynie osobom, które spełniają minimalne warunki i wymogi, określone w części II załącznika 9. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 38, pozwolenie będzie cofnięte, jeżeli te warunki i wymogi przestają być spełniane.

5. Pozwolenia na korzystanie z procedury TIR udziela się zgodnie z trybem określonym w części II załącznika 9 do konwencji."

Art. 38 ust. 2. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O takim pozbawieniu będą powiadomione w terminie 1 tygodnia właściwe władze Umawiającej się Strony, na której terytorium dana osoba ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, stowarzyszenia poręczające państwa, w którym naruszenie zostało popełnione, oraz Rada Wykonawcza TIR."

Art. 42 bis. Dodaje się nowy artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 42 bis

Właściwe władze, w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami poręczającymi, zastosują wszelkie konieczne środki, zmierzające do zapewnienia właściwego wykorzystania karnetów TIR. W tym celu mogą zastosować odpowiednie środki kontrolne w skali krajowej i międzynarodowej. O zastosowanych środkach kontrolnych w skali krajowej właściwe władze niezwłocznie poinformują Radę Wykonawczą TIR, która sprawdzi zgodność tych środków z przepisami konwencji. Środki kontrolne w skali międzynarodowej określa Komitet Administracyjny."

Nowy art. 58 bis. Dodaje się nowy artykuł 58 bis w brzmieniu:

"Artykuł 58 bis

Komitet Administracyjny

Ustanawia się Komitet Administracyjny, którego członkami są wszystkie Umawiające się Strony. Skład, funkcje oraz regulamin wewnętrzny Komitetu określone są w załączniku 8."

Nowy art. 58 ter. Dodaje się nowy artykuł 58 ter w brzmieniu:

"Artykuł 58 ter

Rada Wykonawcza TIR

Komitet Administracyjny powołuje Radę Wykonawczą TIR jako organ pomocniczy, która w jego imieniu wypełnia zadania nałożone przez konwencję i Komitet. Skład, funkcje oraz regulamin wewnętrzny określone są w załączniku 8."

Art. 59Początek pierwszego zdania artykułu 59 ustępu 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Każda zaproponowana zmiana niniejszej konwencji będzie rozpatrzona przez Komitet Administracyjny... ".

Art. 60Koniec tytułu "... 6 i 7" otrzymuje brzmienie:

"...6, 7, 8 i 9"

Początek artykułu w brzmieniu: "1. Każda zmiana zaproponowana do załączników 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7..." otrzymuje brzmienie:

"1. Każda zmiana zaproponowana do załączników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9...".

Załącznik 6, nota wyjaśniająca 0.38.2

Ulega skreśleniu.

Załącznik 6, nowa nota wyjaśniająca 8.13.1-1

Dodaje się nową notę wyjaśniającą dotyczącą załącznika 8 artykuł 13 ustęp 1 w brzmieniu:

"8.13.1-1 Ustalenia finansowe

Po wstępnym okresie 2 lat, Umawiające się Strony przewidują finansowanie Rady Wykonawczej TIR i Sekretariatu TIR ze środków budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wyklucza to możliwości przedłużenia czasu obowiązywania początkowych ustaleń finansowych, jeżeli finansowanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub inne alternatywne źródła byłoby niedostępne."

Załącznik 6, nowa nota wyjaśniająca 8.13.1-2

Dodaje się drugą notę wyjaśniającą dotyczącą załącznika 8 artykuł 13 ustęp 1 w brzmieniu:

"8.13.1-2 Funkcjonowanie Rady Wykonawczej TIR

Praca członków Rady Wykonawczej TIR finansowana będzie przez rządy ich krajów."

Załącznik 6, nowa nota wyjaśniająca 9.I.1 (a)

Dodaje się nową notę wyjaśniającą dotyczącą nowego załącznika 9 część I ustęp 1 (a) w brzmieniu:

"9.I.1 (a)

Stowarzyszenia

Przepisy załącznika 9 część I ustęp 1 (a) dotyczą organizacji zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym, w tym izb handlowych."

Załącznik 6, nowa nota wyjaśniająca 9.II.3

Dodaje się nową notę wyjaśniającą dotyczącą nowego załącznika 9 część II ustęp 3 w brzmieniu:

"9.II.3

Komisja do spraw pozwoleń

Zaleca się powoływanie krajowych komisji do spraw pozwoleń, składających się z przedstawicieli właściwych władz, stowarzyszeń krajowych i zainteresowanych organizacji."

Załącznik 8

Tytuł załącznika 8 otrzymuje brzmienie:

"SKŁAD, FUNKCJE I REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU ADMINISTRACYJNEGO I RADY WYKONAWCZEJ TIR"

W załączniku 8 przed artykułem 1 dodaje się nowy podtytuł w brzmieniu:

"SKŁAD, FUNKCJE I REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU ADMINISTRACYJNEGO"

Załącznik 8, nowy art. 1 bis

Dodaje się nowy artykuł 1 bis w brzmieniu:

"Artykuł 1 bis

1. Komitet będzie rozpatrywać każdą zaproponowaną zmianę do konwencji, zgodnie z przepisami artykułu 59 ustępy 1 i 2.

2. Komitet będzie nadzorować stosowanie niniejszej konwencji oraz badać zgodność zastosowanych środków podejmowanych przez Umawiające się Strony, stowarzyszenia i organizacje międzynarodowe z postanowieniami konwencji.

3. Komitet, za pośrednictwem Rady Wykonawczej TIR, będzie nadzorować i udzielać wsparcia w zakresie stosowania przepisów konwencji na szczeblu krajowym i międzynarodowym."

W załączniku 8 przed nowym artykułem 9 dodaje się nowy podtytuł w brzmieniu:

"SKŁAD, FUNKCJE I REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY WYKONAWCZEJ TIR"

Załącznik 8, nowe artykuły 9 do 13

W załączniku 8 dodaje się nowe artykuły:

"Artykuł 9

1. Rada Wykonawcza TIR, powołana przez Komitet Administracyjny w myśl artykułu 58 ter, składa się z dziewięciu członków, z których każdy jest przedstawicielem innego kraju Umawiającej się Strony. Sekretarz TIR będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady.

2. Członkowie Rady Wykonawczej TIR są wybierani przez Komitet Administracyjny większością głosów członków obecnych i głosujących. Każdy członek Rady Wykonawczej TIR sprawuje swoją funkcję przez okres 2 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani powtórnie. Zakres kompetencji Rady Wykonawczej TIR określa Komitet Administracyjny.

Artykuł 10

Rada Wykonawcza TIR:

(a) sprawuje nadzór nad stosowaniem konwencji, w tym nad funkcjonowaniem systemu gwarancyjnego, oraz pełni funkcje określone przez Komitet Administracyjny;

(b) sprawuje nadzór nad scentralizowanym systemem drukowania i dystrybucji karnetów TIR pomiędzy stowarzyszeniami, który to system może być realizowany przez organizację międzynarodową, o której mowa w artykule 6;

(c) koordynuje i wspiera wymianę danych o charakterze rozpoznawczym i innych informacji pomiędzy właściwymi władzami Umawiających się Stron;

(d) koordynuje i wspiera wymianę informacji pomiędzy właściwymi władzami Umawiających się Stron, stowarzyszeniami i organizacjami międzynarodowymi;

(e) pomaga w rozstrzyganiu sporów pomiędzy Umawiającymi się Stronami, stowarzyszeniami, towarzystwami ubezpieczeniowymi i organizacjami międzynarodowymi, nie naruszając przepisów artykułu 57 o rozstrzyganiu sporów;

(f) wspiera szkolenie pracowników władz celnych i pracowników innych zainteresowanych stron zaangażowanych w procedurę TIR;

(g) prowadzi centralną bazę danych, otrzymywanych od międzynarodowych organizacji, o których mowa w artykule 6, i przekazywanych do Umawiających się Stron; dane te dotyczą wszelkich zasad i procedur związanych z wydawaniem karnetów TIR przez stowarzyszenia, które spełniają minimalne warunki i wymogi, określone w załączniku 9;

(h) nadzoruje cenę karnetów TIR.

Artykuł 11

1. Posiedzenie Rady Wykonawczej TIR zwoływane jest przez Sekretarza TIR na wniosek Komitetu Administracyjnego lub przynajmniej trzech członków Rady.

2. Rada będzie dążyć do podejmowania jednomyślnych uchwał. Jeżeli nie będzie możliwe podjęcie jednomyślnych uchwał, będą one poddawane pod głosowanie i podejmowane większością głosów członków obecnych i głosujących. Do przyjęcia uchwał niezbędna jest obecność co najmniej pięciu członków Rady. Sekretarz TIR nie ma prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.

3. Rada wybiera przewodniczącego i uchwala dodatkowy regulamin wewnętrzny.

4. Co najmniej raz do roku lub na żądanie Komitetu Administracyjnego Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności, łącznie z zatwierdzonymi rachunkami. Radę reprezentuje przed Komitetem Administracyjnym przewodniczący.

5. Rada rozpatruje wszelkie informacje i zapytania przedstawione jej przez Komitet Administracyjny, Umawiające się Strony, Sekretarza TIR, krajowe stowarzyszenia i organizacje międzynarodowe, o których mowa w artykule 6. Organizacje międzynarodowe mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Wykonawczej TIR w roli obserwatorów, o ile przewodniczący nie zadecyduje inaczej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, jakakolwiek inna organizacja na zaproszenie przewodniczącego może uczestniczyć w posiedzeniach Rady w roli obserwatora.

Artykuł 12

Sekretarz TIR jest członkiem sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych i wykonuje uchwały Rady Wykonawczej TIR zgodnie z jej regulaminem wewnętrznym. Sekretarz TIR wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretariatu TIR, którego liczebność określa Komitet Administracyjny.

Artykuł 13

1. Do czasu uzyskania alternatywnych źródeł finansowania działalność Rady Wykonawczej TIR i sekretariatu TIR finansowana będzie z opłaty od każdego karnetu TIR, rozprowadzonego przez organizację międzynarodową, o której mowa w artykule 6.

2. Wysokość opłaty oraz sposób jej poboru określi Komitet Administracyjny po przeprowadzeniu konsultacji z organizacją międzynarodową, o której mowa w artykule 6. Wszelkie proponowane zmiany dotyczące opłaty powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Administracyjny."

Nowy załącznik 9

Dodaje się nowy załącznik 9 do konwencji w brzmieniu:

"Załącznik 9

PRAWO DO KORZYSTANIA Z PROCEDURY TIR

Część I

Upoważnienie stowarzyszeń do wydawania karnetów TIR

Minimalne warunki i wymogi

1. Minimalne warunki i wymogi, które musi spełniać stowarzyszenie dla uzyskania od Umawiających się Stron pozwolenia na wydawanie karnetów TIR oraz występowania w charakterze poręczyciela, o którym mowa w artykule 6, są następujące:

a) udowodnione funkcjonowanie co najmniej od roku w charakterze stowarzyszenia reprezentującego interesy sektora transportowego;

(b) posiadanie udowodnionej stabilnej sytuacji finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej wypełnianie obowiązków nałożonych przez konwencję;

(c) posiadanie przez pracowników udowodnionej wiedzy dotyczącej prawidłowego stosowania postanowień konwencji;

(d) brak poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów celnych lub podatkowych;

(e) zawarcie pisemnej umowy lub sporządzenie innego dokumentu prawnego pomiędzy stowarzyszeniem a właściwymi władzami Umawiającej się Strony, w której ma ono swoją siedzibę. Poświadczoną kopię pisemnej umowy lub innego dokumentu prawnego wraz z, jeśli to konieczne, uwierzytelnionym tłumaczeniem na język angielski, francuski lub rosyjski należy złożyć w Radzie Wykonawczej TIR. Rada powinna być niezwłocznie powiadomiona o wszelkich zmianach w pisemnej umowie lub innym dokumencie prawnym;

(f) zapewnienie w pisemnej umowie lub innym dokumencie prawnym, o którym mowa w punkcie (e), iż stowarzyszenie:

(i) będzie wywiązywać się z zobowiązań określonych w artykule 8 konwencji;

(ii) będzie akceptować maksymalną kwotę roszczenia, przypadającego od każdego karnetu TIR, określoną przez Umawiającą się Stronę, która może być wymagana od stowarzyszenia, zgodnie z artykułem 8 ustęp 3 konwencji;

(iii) będzie kontrolować stale, a w szczególności przed wystąpieniem o pozwolenie na korzystanie przez osoby z procedury TIR, spełnianie przez te osoby minimalnych warunków i wymogów, o których mowa w części II niniejszego załącznika;

(iv) będzie poręczać za wszelkie zobowiązania powstałe w kraju, w którym ma swoją siedzibę, w związku z operacjami dokonywanymi na podstawie karnetów TIR, wydanych przez nie lub przez zagraniczne stowarzyszenia należące do tej samej organizacji międzynarodowej, do której ono samo należy;

(v) będzie wypełniać wszelkie swoje zobowiązania, zgodnie z żądaniem właściwych władz Umawiającej się Strony, na której terytorium ma swoją siedzibę, wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym, funduszem/konsorcjum ubezpieczeniowym lub instytucją finansową. Umowy ubezpieczenia lub gwarancji finansowej muszą pokrywać całość zobowiązań powstałych w związku z operacjami dokonywanymi na podstawie karnetów TIR, wydanych przez stowarzyszenie lub przez zagraniczne stowarzyszenia należące do tej samej organizacji międzynarodowej, do której ono samo należy.

Termin powiadomienia o wygaśnięciu umowy ubezpieczenia lub gwarancji finansowej nie może być krótszy niż termin powiadomienia o wygaśnięciu pisemnej umowy lub innego dokumentu prawnego, o których mowa w punkcie (e). Poświadczoną kopię umowy ubezpieczenia lub gwarancji finansowej oraz wszelkie jej późniejsze zmiany należy złożyć w Radzie Wykonawczej TIR wraz z, jeśli to konieczne, uwierzytelnionym tłumaczeniem na język angielski, francuski lub rosyjski;

(vi) umożliwi właściwym władzom kontrolę wszelkich posiadanych akt i dokumentów finansowych, związanych z zarządzaniem procedurą TIR;

(vii) zaakceptuje procedurę rozstrzygania sporów wynikłych z niewłaściwego lub przestępczego wykorzystania karnetów TIR;

(viii) zgodzi się, iż poważne lub powtarzające się nieprzestrzeganie minimalnych warunków i wymogów doprowadzi do cofnięcia upoważnienia do wydawania karnetów TIR;

(ix) będzie stosować się ściśle do decyzji wydanych przez właściwe władze Umawiającej się Strony, na której terytorium ma swoją siedzibę, dotyczących pozbawienia osób prawa, o którym mowa w artykule 38 konwencji i części II niniejszego załącznika;

(x) zgodzi się ściśle wprowadzać wszystkie uchwały przyjęte przez Komitet Administracyjny i Radę Wykonawczą TIR w stopniu, w jakim zostały one zaakceptowane przez właściwe władze Umawiającej się Strony, na której terytorium ma swoją siedzibę.

2. Umawiające się Strony, na których terytorium stowarzyszenie ma swoją siedzibę, cofną upoważnienie do wydawania karnetów TIR w wypadku poważnego lub powtórnego nieprzestrzegania minimalnych warunków i wymogów.

3. Upoważnienie stowarzyszenia, wydane na podstawie warunków określonych powyżej, nie narusza odpowiedzialności i zobowiązań stowarzyszenia, wynikających z konwencji.

4. Minimalne warunki określone powyżej nie naruszają dodatkowych warunków i wymogów, które Umawiające się Strony mogą ustanowić.

Część II

Pozwolenie dla osób fizycznych i prawnych na korzystanie z karnetów TIR

Minimalne warunki i wymogi

1. Minimalne warunki i wymogi, które muszą spełniać osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, są następujące:

(a) udowodnione doświadczenie lub przynajmniej możliwość wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych (posiadanie zezwolenia na prowadzenie przewozów międzynarodowych, itp.);

(b) stabilna sytuacja finansowa;

(c) udowodniona wiedza dotycząca stosowania postanowień konwencji TIR;

(d) brak jakichkolwiek poważnych lub powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych;

(e) złożenie pisemnego zobowiązania wobec stowarzyszenia, że osoba będzie:

(i) stosować się do wszystkich formalności celnych określonych przez przepisy konwencji w urzędach celnych wyjściowych, przejściowych i docelowych;

(ii) uiszczać należne kwoty, o których mowa w artykule 8 ustępy 1 i 2 konwencji, na żądanie właściwych władz zgodnie z artykułem 8 ustęp 7 konwencji;

(iii) umożliwiać stowarzyszeniom, o ile zezwalają na to przepisy krajowe, sprawdzanie informacji dotyczących spełniania powyżej określonych minimalnych warunków i wymogów.

2. Dodatkowe, bardziej restrykcyjne warunki i wymogi dla uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury TIR mogą być ustanowione przez właściwe władze Umawiających się Stron i przez same stowarzyszenia, chyba że właściwe władze postanowią inaczej.

Procedura

3. Umawiające się Strony określą, zgodnie z ich krajowymi przepisami, postępowanie, które powinno być przeprowadzone w celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, na podstawie minimalnych warunków i wymogów, o których mowa w ustępach 1 i 2.

4. Właściwe władze przekazują Radzie Wykonawczej TIR, w terminie 1 tygodnia od daty udzielenia pozwolenia lub cofnięcia pozwolenia na korzystanie z karnetów TIR, dane każdej osoby zgodnie z załączonym wzorem.

5. Stowarzyszenie przekazuje corocznie uaktualniony według stanu na dzień 31 grudnia wykaz osób, które uzyskały pozwolenie, jak również osób, którym cofnięto pozwolenie. Wykaz ten powinien być przesłany właściwym władzom w terminie 1 tygodnia po 31 grudnia. Właściwe władze przesyłają kopię Radzie Wykonawczej TIR.

6. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR nie stanowi prawa do otrzymania karnetów TIR od stowarzyszenia.

7. Udzielenie osobie pozwolenia na korzystanie z karnetów TIR, wydanego na podstawie minimalnych warunków i wymogów określonych powyżej, nie narusza odpowiedzialności i zobowiązań osoby, wynikających z konwencji.

WZÓR WYKAZU POZWOLEŃ

Państwo: .........................

Nazwa stowarzyszenia poręczającego: ........................

Właściwa władza: ...........................................

Wypełniają krajowe stowarzyszenia poręczające i/lub właściwe władze
Numer identyfikacyjnyImię i nazwisko osoby lub nazwa przedsiębiorstwaAdresPunkt kontaktowy (nr tel., faks i nr poczty elektronicznej)Numer rejestru działalności gospodarczej lub numer zezwolenia itp.*Wcześniejsze cofnięcie pozwolenia**Data udzielenia pozwoleniaData cofnięcia pozwoleniaPieczęć, podpis

* jeżeli istnieje;

** jeżeli dotyczy.

W odniesieniu do każdej osoby, dla której o pozwolenie występuje uznane stowarzyszenie, właściwym władzom powinny być dostarczone co najmniej następujące informacje:

- indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony osobie przez stowarzyszenie poręczające (we współpracy z międzynarodową organizacją, w której jest stowarzyszone);

- imię i nazwisko osoby lub nazwa przedsiębiorstwa oraz adres (w wypadku spółek również nazwiska osób kierujących ich działalnością);

- punkt kontaktowy (osoba fizyczna upoważniona do udzielania informacji dotyczących operacji TIR władzom celnym i stowarzyszeniom - pełny numer telefonu, faksu i poczty elektronicznej);

- numer rejestru działalności gospodarczej lub numer zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub inny (jeżeli istnieje);

- (jeżeli dotyczy) wcześniejsze cofnięcie pozwolenia (data, okres i rodzaj cofnięcia pozwolenia)".

Po zaznajomieniu się z powyższymi zmianami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 października 1999 r.