Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.497

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2000 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 marca 2000 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XI ustęp 3 Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 13 lutego 1969 r., został złożony dnia 1 listopada 1999 r. Rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską wymienionej umowy. Umowa została ratyfikowana na podstawie artykułu 89 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z artykułem XI ustęp 4 litera b) wymienionej umowy weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 listopada 1999 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Zgodnie z artykułem XI ustęp 4 litera a) wymienionej umowy weszła ona w życie dnia 2 kwietnia 1970 r.
2. Następujące państwa stały się stronami wymienionej umowy w niżej podanych datach:

Austria 8 kwietnia 1970 r.

Chorwacja 2 marca 1998 r.

Dania 10 kwietnia 1970 r.

Grecja 11 lutego 1972 r.

Hiszpania 10 listopada 1970 r.

Irlandia 7 października 1974 r.

Islandia 20 lutego 1978 r.

Izrael 1 września 1970 r.

Niderlandy 2 kwietnia 1970 r.

Niemcy 2 kwietnia 1970 r.

Norwegia 2 kwietnia 1970 r.

Finlandia 21 czerwca 1977 r.

Francja 2 kwietnia 1970 r.

Portugalia 7 lutego 1994 r.

Republika Czeska 11 października 1994 r.

Słowenia 24 czerwca 1997 r.

Szwecja 2 kwietnia 1970 r.

Turcja 15 lipca 1993 r.

Węgry 6 maja 1992 r.

Włochy 20 czerwca 1972 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 2 kwietnia 1970 r.

3. Podczas podpisywania oraz składania dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia złożone zostały przez następujące państwa podane niżej oświadczenia:

NIDERLANDY

Przy podpisywaniu pełnomocnik Niderlandów oświadczył, że umowa nie będzie stosowana poza obszarami Królestwa w Europie i na Antylach Holenderskich.

WŁOCHY

Notą z dnia 13 lutego 1969 r., złożoną w czasie negocjacji, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Włoskiej przy Organizacjach Międzynarodowych w Genewie podało do wiadomości, że w odniesieniu do artykułu VII Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej składka Włoch musi być uważana za ograniczoną do kwoty $ 69.804 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery dolary), odpowiadającą 11,08% przewidzianego budżetu ogólnego.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Przy podpisywaniu Wielka Brytania złożyła następujące oświadczenie, które potwierdziła przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych:

Podpisując niniejszą umowę, oświadczam, w imieniu mojego Rządu, że należy przyjąć, stosownie do oświadczenia złożonego przez przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa dnia 25 stycznia 1968 r., podczas drugiej sesji Konferencji przygotowawczej, że postanowienia umowy powinny być rozumiane w takim znaczeniu, aby przy ustanawianiu tabeli składek na Europejską Konferencję Biologii Molekularnej należycie był uwzględniany rachunek dewaluacji funta szterlinga zaistniałej w listopadzie 1967 r. z uwagi na zmianę w statystykach dochodu narodowego netto, liczony według kursu wymiany zastosowanego w czasie ustalania tabeli oraz przez wszystkie inne odpowiednie metody.

4. Informacje o państwach, które w terminie późniejszym staną się stronami powyższej umowy, można uzyskać w Departamencie Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.