Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2000 r.

USTAWA
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Art.  1.

W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 4 w ust. 2 w pkt 1, w art. 6 w ust. 1, w art. 17 w ust. 1, 3 i 4, w art. 18 w ust. 2 i 4, w art. 22 w ust. 2 w pkt 1 i w art. 23 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki";
2) użyte w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 22 w ust. 2 w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw zdrowia";
3) w art. 10:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Agencja Rezerw Materiałowych podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.",

b) w ust. 4 wyrazy "Ministra Gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw gospodarki";
4) w art. 11 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Agencja Rezerw Materiałowych działa na podstawie ustawy i statutu.

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.";

5) w art. 12:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.",

b) w ust. 4 wyrazy "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw zdrowia";
6) w art. 13 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych działa na podstawie ustawy i statutu.

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb działania Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.";

7) w art. 14:
a) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "Ministra Finansów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych",
b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Rezerw Materiałowych.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.";

8) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, uwzględniając w szczególności datę rozpoczęcia działalności, jej przedmiot, dane o wielkości produkcji oraz to, że jednostką właściwą do prowadzenia rejestru jest Agencja Rezerw Materiałowych.";

9) w art. 22 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rynków rolnych".
Art.  2.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.