Określenie zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2000 r.
w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje celowe na:
1)
dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.,
2)
zadania z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, wykonywane przez instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego; wykaz tych zadań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, składają właściwym wojewodom wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie bieżących zadań własnych, o których mowa w § 1 pkt 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami i wskaźnikami finansowymi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosków wojewoda dokonuje ich analizy, biorąc pod uwagę wysokość środków, o których mowa w ust. 3, sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury, i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "Ministrem", do uzgodnienia propozycje przyznania dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na poszczególne jednostki, według wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, z własnym uzasadnieniem.
3. 1
Wnioskowana przez wojewodę dotacja nie może przekroczyć wysokości łącznych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa przeznaczonych w roku poprzednim na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, zmienionych o wskaźnik odpowiadający zmianie wielkości środków określonych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, z zastrzeżeniem § 4a i 4b.
4.
Minister, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, zawiadamia wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zaakceptowanych kwotach dotacji.
5.
Po uzgodnieniu wniosków z Ministrem wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa.
1.
Dotacje celowe na zadania, o których mowa w § 1 pkt 2, są udzielane na podstawie porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z Ministrem.
2.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1)
szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
2)
kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego wykonującej zadania oraz szczegółowe zasady i terminy jej przekazywania,
3)
tryb kontroli wykonania zadania,
4)
sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji.
1.
Termin zgłaszania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1, w 2000 r. wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.
2.
Procentowy wskaźnik wzrostu dotacji, o której mowa w § 2 ust. 3, w 2000 r. wynosi 2,4%.
 
1.
W 2002 r. wnioskowana przez wojewodę dotacja nie może przekroczyć wielkości ustalonej zgodnie z § 2 ust. 3, pomniejszonej o 3%.
2.
Minister dokonuje podziału 3% kwoty określonej w ustawie budżetowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r., uwzględniając zmiany organizacyjne w instytucjach kultury.
3.
Minister, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4, zawiadamia wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonanym podziale kwot dotacji, o których mowa w ust. 2.
4.
Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa, obejmujący kwoty, o których mowa w ust. 3 i w § 2 ust. 4.
5.
Wojewoda, przedstawiając ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 5, uwzględnia również kwoty dotacji, o których mowa w ust. 3.
 
1.
W 2003 r. wnioskowana przez wojewodę dotacja nie może przekroczyć wielkości ustalonej zgodnie z § 2 ust. 3, pomniejszonej o 6%.
2.
Minister dokonuje podziału 6% kwoty określonej w ustawie budżetowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r., uwzględniając zmiany organizacyjne w instytucjach kultury.
3.
Minister, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4, zawiadamia wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonanym podziale kwot dotacji, o których mowa w ust. 2.
4.
Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa, obejmujący kwoty, o których mowa w ust. 3 i w § 2 ust. 4.
5.
Wojewoda, przedstawiając ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 5, uwzględnia również kwoty dotacji, o których mowa w ust. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, OBJĘTE MECENATEM PAŃSTWA W DZIEDZINIE KULTURY, WYKONYWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATORAMI SĄ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Organizacja - w kraju i za granicą - festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, tournée zespołów artystycznych, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich zagranicznej promocji, w tym wynikających z międzynarodowych umów państwowych, rządowych i resortowych, zawartych w dziedzinie kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą, a także związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w UNESCO, Radzie Europy oraz wynikających z układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską, w tym fundowanie nagród.

2. Organizacja - w kraju i za granicą - imprez przeznaczonych dla Polonii, emigracji i Polaków za granicą, a także zakup książek i czasopism dla bibliotek oraz innych dóbr niezbędnych do utrzymania polskości wśród Polonii, emigracji i Polaków za granicą.

3. Renowacja, konserwacja, inwentaryzacja tradycyjna i cyfrowa oraz ochrona zabytków, zbiorów bibliotecznych, innych obiektów kultury materialnej w kraju i za granicą.

4. Produkcja i opracowywanie filmów dokumentalnych, oświatowych, prezentacji multimedialnych i pomocy dydaktycznych.

5. Ochrona i propagowanie kultury mniejszości narodowych.

6. Organizowanie w kraju i za granicą promocji uczniów i studentów szkolnictwa artystycznego oraz młodych artystów.

7. Zakup dóbr kultury, a także przedmiotów służących kultywowaniu lokalnych i regionalnych tradycji kulturalnych, tłumaczeń, partytur i praw autorskich, ekspertyz, recenzji, prac krytycznych, książek i czasopism, innych dóbr niezbędnych do edukacji i animacji kulturalnej oraz promocji twórczości.

8. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów.

9. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach.

10. Dokumentacja i promocja zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, tworzenie systemów informacyjnych w tym zakresie, wspomaganie centrów informatycznych.

11. Wspieranie rozwoju czytelnictwa, w szczególności przez dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.

12. Wydawanie niskonakładowych książek, czasopism, periodyków, druków ulotnych, nut, katalogów wystaw i zbiorów, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, naukowo-badawczych, krytycznych, przekładów literatury polskiej i obcej - w postaci drukowanej lub innych technik zapisu, wydawnictw nagrań fonograficznych.

13. Prowadzenie kolekcji dzieł sztuki, instrumentów oraz zbiorów bibliotecznych, fonograficznych i filmowych.

14. Ochrona kolekcji dzieł sztuki, zbiorów historycznych, instrumentów oraz zbiorów bibliotecznych, fonograficznych i filmowych; zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, w tym opracowywanie "druków" mówionych i brajlowskich, filmowych napisów dialogowych i tłumaczeń na język migowy oraz odpowiednich prezentacji z zastosowaniem technik elektronicznych.

15. Wspieranie dystrybucji i rozpowszechniania filmów o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz upowszechnianie w różnych formach kultury filmowej.

16. Digitalizacja zbiorów i ich udostępnianie poprzez sieć Internet.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI - Z UZASADNIENIEM

..............................

(pieczęć organu wnioskującego)

........................

(nazwa województwa)

Lp.Organizator (jednostka samorządu terytorialnego)Nazwa instytucji kulturyWnioskowana dotacja celowa z budżetu państwa
przez jednostkę samorządu terytorialnegoprzez wojewodę
12345

Uzasadnienie jednostki samorządu terytorialnego (wojewody) -

w załączeniu.

........................... ......................

(dzień, miesiąc, rok) (organ wnioskujący)

część B

..............................

(pieczęć urzędu wojewódzkiego)

PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z PLANU INSTYTUCJI KULTURY NA ROK OBJĘTY WNIOSKOWANĄ DOTACJĄ

........................

(nazwa województwa)

Lp.Organizator (jednostka samorządu terytorialnego)Nazwa instytucji kulturyRozdział klasyfikacji budżetowejPlanowane ogółem koszty instytucjiPlanowane przychody ogółemW tym:
dotacja samorządudochody własne i inne
12345678

........................... ......................

(dzień, miesiąc, rok) (wojewoda)

część C

..............................

(pieczęć urzędu wojewódzkiego)

WSKAŹNIKI FINANSOWE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI KULTURY W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK OBJĘTY WNIOSKOWANĄ DOTACJĄ

........................

(nazwa województwa)

Lp.Organizator (jednostka samorządu terytorialnego)Nazwa instytucji kulturyOgólne koszty/

wydatki funkcjonowania instytucji

Przychody ogółemZ tego:
dotacja samorządowadotacja budżetu państwadochody własne i inne
12345678

........................... .......................

(sporządził) (dzień, miesiąc, rok)

1 § 2 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.50.450) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U.03.23.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2003 r.

2 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.50.450) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2002 r.
3 § 4b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U.03.23.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2003 r.