§ 4a. - Określenie zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2003 r.
§  4a. 2
 
1.
W 2002 r. wnioskowana przez wojewodę dotacja nie może przekroczyć wielkości ustalonej zgodnie z § 2 ust. 3, pomniejszonej o 3%.
2.
Minister dokonuje podziału 3% kwoty określonej w ustawie budżetowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r., uwzględniając zmiany organizacyjne w instytucjach kultury.
3.
Minister, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4, zawiadamia wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonanym podziale kwot dotacji, o których mowa w ust. 2.
4.
Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa, obejmujący kwoty, o których mowa w ust. 3 i w § 2 ust. 4.
5.
Wojewoda, przedstawiając ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 5, uwzględnia również kwoty dotacji, o których mowa w ust. 3.
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.50.450) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2002 r.