Określenie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2000 r.
w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) zarządza się, co następuje:
1.
W pomieszczeniach zajmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane dopuszcza się palenie wyrobów tytoniowych tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektorów (dowódców, komendantów) tych komórek (jednostek).
2.
Miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, wyznacza się w części budynku uniemożliwiającej oddziaływanie dymu tytoniowego na osoby niepalące, w odrębnych zamykanych pomieszczeniach, oraz oznacza się je w sposób widoczny.
3.
Miejsca, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyznaczone w:
1)
izbach żołnierskich,
2)
salach wykładowych i innych pomieszczeniach dydaktycznych,
3)
świetlicach oraz obiektach sportowych.
4.
Jeżeli w budynku nie można spełnić warunków określonych w ust. 2, miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku.
W wojskowych aresztach dyscyplinarnych i izbach zatrzymań palenie wyrobów tytoniowych przez żołnierzy odbywających karę aresztu dyscyplinarnego oraz żołnierzy zatrzymanych jest dopuszczalne w czasie i miejscu ustalonym w porządku dnia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.