Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.39.460

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. *

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO

§  1.
Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
§  2.
Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.
§  3.
W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:
1)
Departament Nadzoru,
2)
Departament Organizacyjno-Prawny,
3)
Biuro Budżetowo-Finansowe.
* Z dniem 1 października 2002 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U.01.126.1382).