Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.496

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 1999 r.

UMOWA
o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej,
sporządzona w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 lutego 1969 r. została sporządzona w Genewie Umowa o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA

o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

Państwa-Strony niniejszej umowy,

świadome doniosłości roli biologii molekularnej w rozwoju nauki i dla dobrobytu ludzkości;

uznając potrzebę, poprzez działania międzyrządowe, uzupełnienia i wzmocnienia współpracy międzynarodowej istniejącej w tej dziedzinie;

pragnąc rozwijać europejską współpracę w dziedzinie biologii molekularnej w celu popierania działań o szczególnych wartościach naukowych;

uwzględniając akceptację przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (zwanej dalej "EMBO") tych postanowień niniejszej umowy, które jej dotyczą;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Ustanowienie Konferencji

Niniejszym ustanawia się Europejską Konferencję Biologii Molekularnej, zwaną dalej "Konferencją".

Artykuł  II

Cele

1. Konferencja będzie zapewniać współpracę między Państwami Europy w zakresie badań podstawowych w dziedzinie biologii molekularnej, jak również w innych dziedzinach badań ściśle z nią związanych.
2. Program ogólny, który będzie realizowany pod nadzorem Konferencji, będzie obejmował przede wszystkim:
a) postanowienia dotyczące szkoleń oraz stypendiów naukowych i badawczych;
b) pomoc uniwersytetom i innym instytucjom szkolnictwa wyższego pragnącym korzystać z usług wykładowców;
c) ustalenia dotyczące programu kursów oraz organizowanie spotkań naukowych, skoordynowanych z programami uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji badawczych.

Wykonanie Programu ogólnego Konferencja powierza EMBO.

Program ogólny lub sposoby jego realizacji mogą być zmienione decyzją Konferencji powziętą jednogłośnie przez członków obecnych i głosujących.

3. Projekty rozpatrywane przez Konferencję, które będą wykonywane tylko przez niektórych członków, będą określane jako Projekty specjalne. Każdy Projekt specjalny musi być zatwierdzony przez Konferencję większością 2/3 głosów członków obecnych i głosujących. Wykonanie Projektu specjalnego będzie przedmiotem oddzielnego porozumienia między państwami w nim uczestniczącymi. Każdy z członków jest uprawniony do przystąpienia w późniejszym terminie do każdego Projektu specjalnego, który został wcześniej zatwierdzony.
Artykuł  III

Konferencja

1. Członkami Konferencji są Państwa-Strony niniejszej umowy.
2. Po wejściu w życie niniejszej umowy Konferencja może, decyzją podjętą jednogłośnie przez członków obecnych i głosujących, zezwolić innym państwom europejskim, jak również państwom, które od momentu jej utworzenia wnosiły istotny wkład w prace EMBO, na członkostwo przez przystąpienie do niniejszej umowy po jej wejściu w życie.
3. Konferencja może, jednogłośnym postanowieniem członków obecnych i głosujących, nawiązać współpracę z państwami, które nie są członkami Konferencji, z instytucjami krajowymi oraz z międzynarodowymi organizacjami rządowymi lub pozarządowymi. Warunki i zasady takiej współpracy, w każdym przypadku i stosownie do okoliczności, zostaną przez Konferencję ustalone jednomyślną decyzją członków obecnych i głosujących.
Artykuł  IV

Tryb postępowania i funkcje Konferencji

1. Zwyczajne sesje Konferencji odbywają się raz do roku. Na wniosek 2/3 wszystkich członków Konferencja może zbierać się również na sesjach nadzwyczajnych.
2. Każdy członek będzie reprezentowany przez nie więcej niż dwóch delegatów, którym mogą towarzyszyć doradcy. Konferencja wybiera Przewodniczącego i dwóch zastępców Przewodniczącego na okres do następnej sesji zwyczajnej.
3. Konferencja:
a) podejmuje decyzje niezbędne do osiągnięcia celów określonych w artykule II;
b) decyduje o miejscu jej posiedzeń;
c) jest upoważniona do zarządzania funduszami i zawierania umów;
d) uchwala swoje przepisy proceduralne;
e) powołuje, decyzją podjętą większością 2/3 głosów członków obecnych i głosujących, niezbędne organy pomocnicze;
f) zatwierdza kierunkowy plan wykonania Programu ogólnego, o którym mowa w artykule II ustęp 2, i ustala czas jego trwania. Zatwierdzając plan, Konferencja ustala, jednogłośną decyzją członków obecnych i głosujących, górny pułap środków, które w czasie jego trwania mogą być użyte. Wysokość ta nie może być później zmieniona inaczej, jak jednomyślną decyzją członków obecnych i głosujących;
g) przyjmuje, większością 2/3 głosów członków obecnych i głosujących, zwyczajny roczny budżet oraz zawiera niezbędne porozumienia finansowe;
h) zatwierdza wstępny preliminarz wydatków na dwa kolejne lata;
i) zapoznaje się z poszczególnymi postanowieniami finansowymi dotyczącymi wszystkich Projektów specjalnych uchwalonych wcześniej przez członków uczestniczących w danym projekcie;
j) zatwierdza, większością 2/3 głosów członków obecnych i głosujących, przepisy finansowe;
k) zatwierdza i publikuje zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe;
l) zatwierdza roczny raport przedstawiony przez Sekretarza Generalnego.
4. a) (i) Każdy członek dysponuje jednym głosem w Konferencji.

(ii) Członek nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym sposobu wykonania Projektu specjalnego, jeśli nie jest jego uczestnikiem.

(iii) Państwa, które podpisały, ale nie ratyfikowały, nie przyjęły lub nie zatwierdziły niniejszej umowy, mogą bez prawa głosu być reprezentowane w Konferencji i uczestniczyć w jej pracach przez okres dwóch lat od wejścia w życie niniejszej umowy.

(iv) Członek, który przez dwa kolejne lata finansowe nie wpłacił składki, nie ma prawa głosowania.

b) Poza przypadkami, w których postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej, decyzje Konferencji podejmowane są większością głosów członków obecnych i głosujących.
c) Niezbędne kworum na wszelkich posiedzeniach Konferencji stanowi obecność delegatów większości wszystkich członków.
Artykuł  V

Sekretarz Generalny

1. Sekretarz Generalny powoływany jest przez Konferencję na czas określony większością 2/3 głosów wszystkich członków. Sekretarz Generalny pełni obowiązki do momentu wyboru jego następcy. Sekretarz Generalny służy pomocą Przewodniczącemu Konferencji i zapewnia bieżącą działalność Konferencji między sesjami. Może on podejmować wszelkie działania niezbędne do zarządzania bieżącymi sprawami Konferencji.
2. Sekretarz Generalny przedkłada Konferencji:
a) projekt kierunkowego planu, o którym mowa w artykule IV ustęp 3 litera f);
b) budżet zwyczajny oraz wstępny preliminarz wydatków, o których mowa w artykule IV ustęp 3 litery g) i h);
c) szczegółowe postanowienia finansowe dotyczące każdego Projektu specjalnego, zgodnie z artykułem IV ustęp 3 litera i);
d) zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe oraz roczny raport, o których mowa w artykule IV ustęp 3 litery k) i l).
3. W trakcie pełnienia swych obowiązków Sekretarz Generalny może korzystać z usług EMBO.
Artykuł  VI

Budżet

1. Roczny budżet zwyczajny na następny rok finansowy, obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, określający wydatki wynikające z realizacji Programu ogólnego i funkcjonowania Konferencji oraz szacunkowe dochody, jest przedstawiany Konferencji przez Sekretarza Generalnego nie później niż dnia 1 października każdego roku.
2. Wydatki budżetu zwyczajnego są pokrywane:
a) ze składek finansowych członków;
b) z wszelkich darowizn członków, wnoszonych poza obowiązkowymi składkami finansowymi, pod warunkiem że są one zgodne z celami Konferencji;
c) z innych źródeł, a zwłaszcza darowizn ofiarowanych przez prywatne organizacje lub osoby fizyczne, pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia przez Konferencję większością 2/3 głosów członków obecnych i głosujących.
Artykuł  VII

Składki i kontrola finansowa

1. Każdy członek uczestniczy zarówno w kosztach wynikających z wykonania Programu ogólnego, jak również związanych z funkcjonowaniem Konferencji według skali określanej przez Konferencję większością 2/3 głosów wszystkich członków co trzy lata i ustalanej na podstawie średniego dochodu narodowego netto każdego członka za ostatnie trzy lata, dla których dostępne są dane statystyczne, z uwzględnieniem czynnika kosztów.
2. Konferencja może, decyzją powziętą większością 2/3 głosów wszystkich członków, uwzględnić specjalne okoliczności dotyczące członka i odpowiednio zmienić wysokość jego składki. Uważa się, że "okoliczności specjalne" zachodzą w szczególności wówczas, gdy dochód narodowy na jednego mieszkańca w państwie członkowskim jest niższy niż kwota określona przez Konferencję większością 2/3 głosów wszystkich członków.
3. Jeśli jakieś państwo staje się stroną umowy lub przestaje nią być, skala składek, o której mowa w ustępie 1, zostanie zmieniona. Nowa skala zacznie obowiązywać od początku następnego roku finansowego.
4. Sekretarz Generalny powiadamia członków o wysokości ich składek w jednostkach rozrachunkowych równoważnych 0,88867088 grama czystego złota oraz o terminie ich wnoszenia.
5. Sekretarz Generalny prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich przychodów i wydatków. Konferencja powołuje rewidentów do kontroli finansowej i sprawdzenia kont EMBO pod względem zgodności z przepisami finansowymi. Sekretarz Generalny oraz EMBO udzielą rewidentom pomocy i wszelkich informacji, których mogą potrzebować przy wykonywaniu ich obowiązków.
Artykuł  VIII

Rozstrzyganie sporów

Każdy spór między dwoma lub więcej członkami, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej umowy, który nie został rozstrzygnięty za pośrednictwem Konferencji, zostanie przedłożony na prośbę jednej ze stron sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, chyba że zainteresowani członkowie uzgodnią w rozsądnym terminie inny sposób jego rozstrzygnięcia.

Artykuł  IX

Zmiany

1. Niniejsza umowa może być zmieniona na wniosek co najmniej 2/3 wszystkich członków.
2. Propozycja zmiany zostanie zamieszczona w porządku obrad najbliższej sesji zwyczajnej odbywającej się po jej złożeniu Sekretarzowi Generalnemu. Wniosek może również być przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej.
3. Każda zmiana niniejszej umowy musi być przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Konferencji, którzy następnie pisemnie notyfikują Rządowi Szwajcarii jej przyjęcie.
4. Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od złożenia ostatniej pisemnej notyfikacji o jej przyjęciu.
Artykuł  X

Likwidacja

Z zastrzeżeniem postanowień jakiegokolwiek porozumienia, jakie może być zawarte między członkami w sprawie likwidacji Konferencji, Sekretarzowi Generalnemu będą powierzone wszelkie kwestie związane z likwidacją Konferencji. Jeśli Konferencja nie zdecyduje inaczej, nadwyżka aktywów będzie rozdzielona między członków proporcjonalnie do wkładów wniesionych przez nich od dnia, w którym stali się stronami niniejszej umowy. W przypadku deficytu będzie on pokryty przez członków proporcjonalnie do ich wkładów ustalonych na bieżący rok finansowy.

Artykuł  XI

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa będzie otwarta do podpisu dla państw, które ją sporządziły.
2. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Odpowiednie dokumenty zostaną złożone Rządowi Szwajcarii.
3. Każde państwo nie będące sygnatariuszem niniejszej umowy może do niej przystąpić, pod warunkiem że spełnia postanowienia artykułu III ustęp 2. Dokumenty przystąpienia zostaną złożone Rządowi Szwajcarii.
4. a) Niniejsza umowa wejdzie w życie po ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez większość państw, które ją sporządziły, i pod warunkiem, że składki tych państw stanowią co najmniej 70% wszystkich składek według proporcji wskazanych w tabeli w załączniku do niniejszej umowy.
b) Dla każdego innego państwa sygnatariusza lub państwa przystępującego umowa wejdzie w życie w dniu złożenia przez nie dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
c) Niniejsza umowa jest zawarta początkowo na okres pięciu lat. Nie później niż rok przed upływem tego okresu zbierze się Konferencja w celu zdecydowania większością 2/3 głosów wszystkich członków albo o przedłużeniu umowy bez zmian lub ze zmianami, albo o przerwaniu europejskiej współpracy w dziedzinie biologii molekularnej w ramach niniejszej umowy.
5. Po upływie pięcioletniego okresu obowiązywania niniejszej umowy każde państwo będące jej stroną może ją wypowiedzieć, składając w tym celu notyfikację Rządowi Szwajcarii. Takie wypowiedzenie zacznie obowiązywać:
a) z końcem bieżącego roku finansowego, jeżeli notyfikacja została złożona w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku finansowego;
b) z końcem następnego roku finansowego, jeżeli notyfikacja została złożona w trzech ostatnich miesiącach bieżącego roku finansowego.
6. Jeśli członek nie wypełnia swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, może on być pozbawiony członkostwa decyzją Konferencji powziętą większością 2/3 głosów wszystkich członków. O takiej decyzji Sekretarz Generalny powiadomi państwa-sygnatariuszy i państwa przystępujące.
7. Rząd Szwajcarii zawiadomi państwa-sygnatariuszy i państwa przystępujące o:
a) każdym podpisaniu umowy;
b) złożeniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;
c) wejściu niniejszej umowy w życie;
d) każdym pisemnie notyfikowanym przystąpieniu zgodnie z artykułem IX ustęp 3;
e) wejściu w życie każdej poprawki; oraz
f) każdym wypowiedzeniu złożonym zgodnie z artykułem XI ustęp 5.
8. Po wejściu w życie niniejszej umowy Rząd Szwajcarii zarejestruje ją u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.
Artykuł  XII

Postanowienia przejściowe

1. Na okres od wejścia w życie umowy do najbliższego 31 grudnia Konferencja dokona uzgodnień budżetowych, a wydatki będą pokrywane z wkładów państw członków ustalonych zgodnie z dwoma następnymi ustępami.
2. Po wejściu w życie umowy Państwa-Strony i państwa, które mogą stać się stroną do najbliższego 31 grudnia, będą wspólnie ponosić całość wydatków przewidzianych w uzgodnieniach budżetowych, które Konferencja może przyjąć zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.
3. Wkłady państw, o których mowa w ustępie 2, zostaną ustalone tymczasowo według potrzeb i zgodnie z artykułem VII ustęp 1. Po upływie okresu wskazanego w ustępie 1, ostateczny podział kosztów między tymi państwami zostanie dokonany na podstawie rzeczywistych wydatków. Każda nadpłata państwa ponad tak ustaloną kwotę będzie wpisana na jego konto.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w Genewie dnia 13 lutego 1969 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu, w językach angielskim, francuskim i niemieckim, przy czym trzy teksty posiadają jednakową moc. Egzemplarz ten będzie zdeponowany w archiwach Rządu Szwajcarii, który przekaże uwierzytelnione jego kopie wszystkim państwom sygnatariuszom i państwom przystępującym.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O USTANOWIENIU EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Proporcja składek w 1967 r. określona przez CERN na podstawie średniego dochodu narodowego w latach 1962-1964

Proporcja niniejsza jest przedstawiona wyłącznie dla szczególnych celów artykułu XI ustęp 4 litera a). W żaden sposób nie przesądza ona decyzji, które Konferencja będzie musiała podjąć w sprawie przyszłych proporcji składek zgodnie z artykułem VII ustęp 1.

%

Austria 1,87

Belgia 3,51

Dania 2,02

Republika Federalna Niemiec 22,96

Francja 19,06

Grecja 1,16

Włochy 11,08

Niderlandy 3,82

Norwegia 1,39

Hiszpania 4,26

Szwecja 3,96

Szwajcaria 3,07

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 21,84

---------

100,00

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 października 1999 r.