Wymiana praw jazdy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.39.459

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie wymiany praw jazdy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami, zwanych dalej "dokumentami", oraz wysokość opłat za ich wymianę.
1. 1
Wymiany dokumentów, o których mowa w § 1, dokonuje organ stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami, na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 58, poz. 621, z 2000 r. Nr 15, poz. 201 i z 2001 r. Nr 70, poz. 730).
2.
Przyjmując wniosek o wymianę dokumentu, organ, o którym mowa w ust. 1, określa termin odbioru nowego dokumentu. Okres od dnia złożenia wniosku do dnia stanowiącego określony termin odbioru nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba dołącza:
1) 2
wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
2) 3
(skreślony),
3)
kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
4)
dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu.
4.
Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi.
Ustala się wysokość opłat za wymianę:
1)
praw jazdy i pozwoleń na prowadzenie pojazdów - 70 zł,
2)
świadectw kwalifikacji - 30 zł,
3)
pozwoleń na prowadzenie tramwajów - 20 zł.
1.
W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) wymienia się:
1)
pozwolenie kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,
2)
pozwolenie kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E i C+E,
3)
pozwolenie kategorii III - na prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E i C+E,
4)
pozwolenie kategorii amatorskiej - na prawo jazdy kategorii B,
5)
pozwolenie kategorii motocyklowej - na prawo jazdy kategorii A,
6)
pozwolenie kategorii ciągnikowej - na prawo jazdy kategorii T,
7)
pozwolenie kategorii trolejbusowej - na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami.
2.
W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) wymienia się:
1)
prawo jazdy kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,
2)
prawo jazdy kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E i C+E,
3)
prawo jazdy kategorii III - na prawo jazdy kategorii B,
4)
prawo jazdy kategorii IV - na prawo jazdy kategorii A i B1,
5)
prawo jazdy kategorii Va - na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,
6)
prawo jazdy kategorii Vb - na prawo jazdy kategorii A i B,
7)
prawo jazdy kategorii ciągnikowej - na prawo jazdy kategorii T.
3.
W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382 i z 1974 r. Nr 23, poz. 140) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:
1)
prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,
2)
prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,
3)
prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.

4.
W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:
1)
prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,
2)
prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.

5.
W zakresie pozwoleń na prowadzenie tramwajów, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, dokumenty te wymienia się na pozwolenia do kierowania tramwajem bez uwzględnienia dotychczasowych ograniczeń w zakresie typu i rodzaju kierowanego tramwaju.
6.
Prawo jazdy kategorii C wraz z kategorią D i E, wydane na podstawie przepisów określonych w ust. 3 i 4, wymienia się również na prawo jazdy kategorii C+E, przy czym datą uzyskania uprawnienia tej kategorii jest:
1)
dzień 1 października 1991 r. - gdy oba uprawnienia zostały uzyskane przed tą datą,
2)
data najpóźniej uzyskanego uprawnienia - gdy jedno z nich lub oba zostały uzyskane po dniu 1 października 1991 r.
 
1.
W wydanych w drodze wymiany dokumentach uwzględnia się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, przy zastosowaniu liczbowego ich oznaczenia w postaci kodu określonego przepisami w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
2.
Przy wymianie dokumentów stosuje się zasady i tryb postępowania określone w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.
Ustala się następujące terminy wymiany dokumentów, o których mowa w § 4:
1)
wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 - od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.,
2) 6
wymienionych w § 4 ust. 3 - od dnia 1 sierpnia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,
3)
wymienionych w § 4 ust. 4:
a) 7
wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. - od dnia 1 sierpnia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,
b) 8
wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. - od dnia 1 sierpnia 2000 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.,
c) 9
wydanych po dniu 1 lipca 1999 r. - od dnia 1 sierpnia 2000 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.,

z zastrzeżeniem § 8 ust. 1,

4)
wymienionych w § 4 ust. 5 - od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.
Dokumenty, o których mowa w § 1, tracą ważność po upływie terminów ustalonych do ich wymiany.
1. 10
Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) wymienia się w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
2.
Świadectwa kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 47, poz. 478).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  11

(skreślony)

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.70.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2001 r.
2 § 2 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.70.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2001 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.70.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2001 r.
4 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2000 r. (Dz.U.00.55.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.87.959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.

5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.70.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2001 r.
6 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lipca 2000 r. (Dz.U.00.55.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
7 § 6 pkt 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 1 lipca 2000 r. (Dz.U.00.55.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
8 § 6 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2000 r. (Dz.U.00.55.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
9 § 6 pkt 3 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2000 r. (Dz.U.00.55.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
10 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.150.1683) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2001 r.
11 Załącznik skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.70.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2001 r.