Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.39.455

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się tabelę zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", lub na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2.
Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1, przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3.
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, mnożąc stawkę wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, ustaloną zgodnie z ust. 2, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
1.
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji ustala dyrektor przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, zwanej dalej "szkołą", proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.
2. 1
Ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego w celu zaszeregowania do właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego dokonuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora - organ prowadzący szkołę, na podstawie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów. Podstawę do ustalenia kwalifikacji nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.
 
1.
Nauczycielom, którzy ukończyli do dnia 31 grudnia 1989 r. wyższe seminarium duchowne, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra.
2.
Nauczycielom, którzy ukończyli kolegium teologiczne, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.
3.
Nauczycielom legitymującym się dyplomem ukończenia studiów zawodowych w wyższych szkołach nauczycielskich lub dyplomem uzyskania kwalifikacji w trybie określonym w przepisach dotyczących egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego wyższym studiom zawodowym przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym licencjata z przygotowaniem pedagogicznym.
Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1)
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)
wychowawstwo klasy,
3)
sprawowanie funkcji:
a)
doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
b)
opiekuna stażu.
Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:
1)
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2)
jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
3)
ocena pracy nauczyciela,
4) 3
zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w tym praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.
1.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.
2.
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
3.
Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.
4.
Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.
5.
Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
6.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1)
praktycznej nauki zawodu szkół górniczych - zajęć praktycznych pod ziemią, przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół leśnych - zajęć w lesie oraz przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,
2)
praktycznej nauki zawodu szkół medycznych - zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych przeznaczonych dla noworodków, dzieci do lat trzech, dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach,
3)
praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
4)
zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej,
5)
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
6)
zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
7)
zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych,
8)
zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
9) 4
zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w klasach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego,
10)
zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym,
11)
zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
12)
zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
13) 5
zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach),
14) 6
zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
14a) 7
zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
15)
badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
16)
zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.
 
1.
Za pracę w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się prowadzenie zajęć:
1) 9
wymienionych w § 6 pkt 2-14, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
2)
z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych.
2.
Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się również prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
Do dnia 31 sierpnia 2006 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych przysługują również nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego lub pedagogicznego studium technicznego oraz nauczycielom, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub - po dniu 1 stycznia 1990 r. - wyższego seminarium duchownego.
Do czasu otrzymania przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego podstawę do ustalenia posiadanego przez nauczyciela stopnia, o którym mowa w § 2 ust. 2, stanowi akt mianowania lub umowa o pracę oraz inne dokumenty, na których podstawie można stwierdzić uzyskanie przez nauczyciela odpowiedniego stopnia awansu zawodowego z mocy prawa.
(skreślony).
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U. Nr 29, poz. 160, z 1998 r. Nr 39, poz. 229, z 1999 r. Nr 27, poz. 248 i z 2000 r. Nr 12, poz. 141),
2)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach (Dz. U. Nr 58, poz. 368).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  12

TABELA ZASZEREGOWANIA ORAZ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

Stopnie awansu zawodowego
Posiadane kwalifikacjenauczyciel stażystanauczyciel kontraktowynauczyciel mianowanynauczyciel dyplomowany
1Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym1.1101.3161.6661.999
2Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym9541.1301.4301.718
3Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych8209751.2341.482
4Pozostałe kwalifikacje6818121.0251.231
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U.01.52.544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
2 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U.01.52.544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
3 § 4 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2003 r., z tym że przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2003 r.
4 § 6 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2003 r., z tym że przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2003 r.
5 § 6 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2000 r. (Dz.U.00.100.1074) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 2000 r.
6 § 6 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2000 r. (Dz.U.00.100.1074) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 2000 r.
7 § 6 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.74.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
8 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2003 r., z tym że przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2003 r.
9 § 7 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.74.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
10 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U.01.52.544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
11 § 10 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U.01.52.544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.
12 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U.01.52.544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 września 2002 r. (Dz.U.02.160.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 2003 r., z tym że przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.74.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.