Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. - Dz.U.2000.44.520 - OpenLEX

Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.520

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 maja 2000 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
1.
Kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej (zespołu zakładów opieki zdrowotnej), zwanego dalej "zakładem", może być wyłącznie osoba mająca wyższe wykształcenie i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie lub posiadająca wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie bądź posiadająca wyższe wykształcenie i szkolenie zagraniczne i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, z zastrzeżeniem § 3-9.
2.
Przez szkolenie zagraniczne, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uznane przez ministra właściwego do spraw zdrowia szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat).
1.
Zastępcą kierownika zakładu powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku i co najmniej pięcioletni staż pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Zastępcą kierownika zakładu do spraw lecznictwa powinien być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zastępcą kierownika do spraw lecznictwa w zakładzie udzielającym wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzoczaszki powinien być lekarz stomatolog mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
Kierownikiem przychodni, przychodni stomatologicznej, ośrodka zdrowia, poradni powinien być lekarz lub lekarz stomatolog posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
Kierownikiem pracowni diagnostycznej prowadzącej działalność w dziedzinie analityki medycznej lub bakteriologicznej powinien być lekarz mający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, magister farmacji, magister analityki medycznej, magister biologii lub magister chemii, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
Kierownikiem pracowni diagnostycznej, prowadzącej działalność w dziedzinie medycyny nuklearnej, radiologii i ultrasonografii oraz innych podobnych metod diagnostyki, powinien być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz mający tytuł specjalisty w określonej lub w pokrewnej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej lub pokrewnej dziedzinie medycyny i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
Kierownikiem zakładu rehabilitacji leczniczej powinien być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i mający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej bądź magister specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
Kierownikiem zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub zakładu świadczącego usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz w zakresie promocji zdrowia w miejscu zamieszkania podopiecznego powinna być pielęgniarka posiadająca wykształcenie wyższe pielęgniarskie i co najmniej dwa lata stażu pracy w zawodzie albo pielęgniarka posiadająca inne wyższe wykształcenie mające zastosowanie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3 lata stażu pracy w zakładzie opieki zdrowotnej.
Kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego, leczniczo-wychowawczego powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie.
Kierownikiem żłobka powinna być osoba posiadająca wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie albo osoba posiadająca wykształcenie średnie medyczne i kurs specjalistyczny oraz co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie.
Ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) i jego zastępcą powinien być lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
Wymagania określone w § 1-9 stosuje się również do kierowników zakładów i pracowni będących komórkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej.
Wymagania, jakim powinien odpowiadać kierownik apteki szpitalnej, określają odrębne przepisy.
1.
Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w zakładzie w dniu wejścia w życie rozporządzenia i nie spełniająca wymagań w zakresie kwalifikacji może pozostać na dotychczasowym stanowisku.
2. 2
Osoba, o której mowa w ust. 1, obowiązana jest uzupełnić wymagane kwalifikacje w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Do osób na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.160.1134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2007 r.
2 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.99.918) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2003 r.