Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dz.U.2011.94.553 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja kąpielisk oraz sposób oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Dz.U.2016.2082 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nakładanie kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe.

Dz.U.2018.1160 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dz.U.2011.122.695 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

System informacji w ochronie zdrowia.

Dz.U.2021.666 t.j. | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Dz.U.2011.102.590 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dz.U.2011.90.522 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2011.138.806 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2011.138.807 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpadach.

Dz.U.2011.138.809 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Dz.U.2011.138.810 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.138.808 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2011.113.658 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.113.659 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.U.2011.93.541 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dz.U.2011.93.546 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2011.91.523 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dz.U.2011.90.517 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dz.U.2011.90.520 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dz.U.2011.94.554 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Standardy emisyjne z instalacji.

Dz.U.2011.95.558 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2011.99.579 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2011.91.525 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2011.92.537 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych.

Dz.U.2011.91.526 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2011.92.538 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.104.612 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu.

Dz.U.2011.99.571 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu.

Dz.U.2011.99.572 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.2011.99.573 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2011.84.456 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/08.

Dz.U.2011.89.514 | wyrok z dnia 19 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 41/09.

Dz.U.2011.89.515 | wyrok z dnia 19 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2011.89.507 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dz.U.2011.92.535 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wywóz zabytków za granicę.

Dz.U.2011.89.510 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2011.89.511 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Działalność lecznicza.

Dz.U.2021.711 t.j. | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Efektywność energetyczna.

Dz.U.2015.2167 t.j. | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Metody i środki kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich.

Dz.U.2011.93.539 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.85.468 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

System informacji oświatowej.

Dz.U.2021.584 t.j. | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2011.85.460 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2011.129.733 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks wyborczy oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2011.102.588 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2011.129.732 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obligacjach.

Dz.U.2011.129.731 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2011.102.584 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dz.U.2011.105.614 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy