Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

USTAWA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, 978 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 w ust. 2 uchyla się pkt 11;
2)
w art. 27:
a)
uchyla się ust. 2,
b) 1
 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.",

c) 2
 uchyla się ust. 5 i 6;
3)
w art. 28:
a) 3
 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.",

b) 4
 uchyla się ust. 1a-1d,
c)
po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

"1e. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

1f. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).",

d)
uchyla się ust. 5;
4) 5
 (utracił moc);
5)
w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spółki.".

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają skróceniu kadencje oraz wygasają mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Zarząd spółki, o której mowa w ust. 1, działa w dotychczasowym składzie do czasu powołania zarządu spółki na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może jednak bez zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy, z których wynikałyby dla spółki nowe zobowiązania.
3. 
Zarządy i rady nadzorcze spółek zawiązanych w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych działają w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dostosuje statuty spółek "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej do przepisów, o których mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. 
Do czasu rejestracji statutów spółek, o których mowa w ust. 4, dostosowanych do zmian wprowadzonych w art. 1 niniejszej ustawy, postanowienia statutów sprzeczne z treścią niniejszej ustawy nie mają zastosowania.
1. 
Z dniem powołania, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nowego zarządu spółki, o której mowa w art. 2 ust. 1, wygasa stosunek prawny będący podstawą zatrudnienia dotychczasowego członka zarządu tej spółki.
2. 
W przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego zgodnie z ust. 1 dotychczasowemu członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna, która wynosi trzykrotność jego wynagrodzenia za październik 2015 r.
3. 
W razie podjęcia przez osobę uprawnioną do odprawy pieniężnej na podstawie ust. 2 zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w jednostce publicznej radiofonii i telewizji przed dniem 31 marca 2016 r. kwotę odprawy zmniejsza się o wynagrodzenie z tytułu tego zatrudnienia za okres do dnia 31 marca 2016 r.
4. 
Spółka, o której mowa w art. 2 ust. 1, może wypowiedzieć, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, umowę o zakazie konkurencji zawartą z dotychczasowym członkiem jej zarządu. W wypowiedzeniu określa się dzień, z którego upływem umowa przestanie wiązać strony.
5. 
W sprawach określonych w ust. 1-4 nie stosuje się postanowień umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Art. 1 pkt 2 lit. b częściowo został uznany za niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 3 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji.
2 Art. 1 pkt 2 lit. c częściowo został uznany za niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 4 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim uchyla art. 27 ust. 6 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830).
3 Art. 1 pkt 3 lit. a częściowo został uznany za niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 5 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji.
4 Art. 1 pkt 3 lit. c częściowo został uznany za niezgodny z z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 6 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim uchyla art. 28 ust. 1d ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830).
5 Art. 1 pkt 4 została uznana za niezgodną z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210). Zgodnie z pkt 8 tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 29 grudnia 2016 r.
6 Art. 4 zmieniony przez art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.929) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2016 r.