Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Na podstawie art. 14a § 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Opłatę za wniosek, o którym mowa w § 1, uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 296, poz. 1756).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ

wzór

ORD-OG/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).