Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposób uiszczenia opłaty za wniosek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Na podstawie art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego dalej "wnioskiem";
2)
sposób uiszczenia opłaty za wniosek.
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

wzór

ORD-IN/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. poz. 644 i 921), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184).