Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny

Na podstawie art. 14r § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Opłatę za wniosek, o którym mowa w § 1, uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

wzór

ORD-WS/A ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU WSPÓLNEGO O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

wzór

ORD-WS/B ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU WSPÓLNEGO O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).