Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2299

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.

USTAWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art.  1.

W ustawie z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1992) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w art. 30 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.