Departmental acts

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT - "Grupy Szturmowe".

Dz.Urz.MON.2014.118 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.20 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.20 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.20 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.20 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.20 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2014.97 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Aresztu Śledczego w Chełmnie.

Dz.Urz.MS.2014.92 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Aresztu Śledczego w Inowrocławiu i utworzenia Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Dz.Urz.MS.2014.94 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.116 | upoważnienie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.22 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Promocja absolwentów uczelni wojskowych w 2014 r.

Dz.Urz.MON.2014.113 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.23 t.j. | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2014.5 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.23 t.j. | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2014.5 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.23 t.j. | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2014.5 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2014.5 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.23 t.j. | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.23 t.j. | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2014.4 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji nr 49/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 31 marca 2010 r.

Dz.Urz.CBA.2014.3 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.6 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.115 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.2 | porozumienie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw ograniczenia kognicji sądów powszechnych.

Dz.Urz.MS.2014.91 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.112 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dz.Urz.MIniR.2014.29 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Przygotowywanie i przekazywanie materiałów do rozpatrzenia przez kierownictwo resortu.

Dz.Urz.MŚ.2014.28 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.25 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2014.13 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2014.14 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2014.14 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2014.14 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi.

Dz.Urz.MG.2014.8 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wilnie.

Dz.Urz.MG.2014.9 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego".

Dz.Urz.WUG.2014.69 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej.

Dz.Urz.MKiDN.2014.22 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej.

Dz.Urz.MKiDN.2014.22 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny funkcjonowania systemu egzekucji.

Dz.Urz.MS.2014.90 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw interfejsu dotykowego aplikacji mobilnych.

B.I.LP.2014.5.30 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.

Dz.Urz.MKiDN.2014.20 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Zamku Królewskiego w Warszawie - Pomnika Historii i Kultury Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2014.21 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2014.5 | decyzja z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc