Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2015.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704) oraz art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), zarządza się co następuje:
§  1.
1. W Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Centralą", powołuje się Zespół do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Drugi Zastępca Prezesa Kasy - Przewodniczący Zespołu;
2) Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Pracownik Biura Kadr i Szkolenia do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - członek Zespołu;
4) Pracownik Biura Kadr i Szkolenia - członek Zespołu;
5) Pracownik Biura Administracji i Inwestycji - członek Zespołu;
6) Pracownik Biura Prewencji i Rehabilitacji - członek Zespołu;
7) Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Centrali - członek Zespołu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, powołuje i odwołuje Przewodniczący Zespołu.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) wykonywanie, aktualizacja i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą;
2) wskazanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko;
3) przygotowanie informacji dla pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
2. Zespół dokona aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w sytuacji zmian stosowanych materiałów, wyposażenia stanowiska i organizacji pracy mających wpływ na bezpieczeństwo pracy pracowników oraz wykonuje ją dla nowotworzonego stanowiska pracy.
3. Dyrektorzy biur, kierujący zespołami Centrali i pracownicy na danym stanowisku pracy obowiązani są udzielić niezbędnych wyjaśnień i pomocy członkom Zespołu w trakcie wykonywania zadań.
§  3. Traci moc zarządzenie nr 39 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.