Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim. - OpenLEX

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2015.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2015 r.

POROZUMIENIE
pomiędzy Zborem w Wodzisławiu Śląskim oraz Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.), Zbór w Wodzisławiu Śląskim i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:
§  1.
Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:
1)
przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, w tym wyższe seminarium duchowne, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
2)
kursie katechetycznym - należy przez to rozumieć kurs z zakresu teologii, prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze zwierzchnie Zboru w Wodzisławiu Śląskim i przez nie certyfikowany, umożliwiający nauczycielowi uzyskanie przygotowania teologicznego do nauczania religii.
§  2.
1.
Za równoważne ukończeniu kursu katechetycznego, o którym mowa w § 1 pkt 2, uznaje się ukończenie kursu katechetycznego lub szkoły biblijnej organizowanej przez inne kościoły lub związki wyznaniowe o charakterze ewangelicznym pod warunkiem, że spełniają wymagania ustalone przez władze zwierzchnie Zboru w Wodzisławiu Śląskim w zakresie wykładanej wiedzy teologicznej.
2.
Ukończenie form kształcenia wymienionych w ust. 1 potwierdza stosowne zaświadczenie, świadectwo lub dyplom.
§  3.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach i technikach uzupełniających, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1)
ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
3)
ukończyła studia magisterskie na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs katechetyczny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
§  4.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1)
ma kwalifikacje określone w § 3 lub
2)
ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
3)
ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
4)
ukończyła studia pierwszego stopnia na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs katechetyczny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
§  5.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone w § 3 i 4 niniejszego porozumienia, która ponadto:
1)
ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
2)
ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub
3)
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
§  6.
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy nie spełniają wymagań określonych w § 3porozumienia mogą nauczać lekcji religii do dnia 31 sierpnia 2015 r.
§  7.
Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez władze zwierzchnie Zboru w Wodzisławiu Śląskim, zaświadcza o posiadaniu przygotowania teologicznego, o którym mowa w niniejszym porozumieniu.
§  8.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.