Questions and answers

Czy wpis hodowli psów podlega wliczeniu do dochodu na zasadach ogólnych do zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą dokonywać przelewów środków pieniężnych między sobą na swoje rachunki prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w szkołach niepublicznych należy zapewnić uczniom opiekę stomatologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy występuje przesłanka do zwrotu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zmiana budynku mieszkalnego jednorodzinnego na mieszkalny wielorodzinny stanowi zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy z nauczycielem kontraktowym dyrektor szkoły może zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ, jeśli dostarczony projekt budowlany jest nieaktualny na 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na obdarowanym, który otrzymał 5% udziałów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki tryb i podstawę rozwiązania stosunku pracy należy podać w przypadku pracownika odchodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar pensum powinien mieć nauczyciel, który nie realizuje w oddziale przedszkolnym pełnego wymiaru godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura przyznania posiłku uczniowi na wniosek dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak rozliczać usługi świadczone na zlecenie sądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak skorygować rachunek wystawiony przez lekarza na błędną kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak zafakturować usługę badań technicznych wyrobów produkowanych w Polsce i dostarczanych do UE na zlecenie kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować obiekt w formie namiotu z przeznaczeniem na funkcję gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Kto powinien zgłosić do US informację o śmierci komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób powinna przebiegać współpraca dyrektora szkoły z rodzicami uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co powinna zawierać sentencja decyzji przyznającej zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dodatek za wychowawstwo w kwocie 300 zł przysługuje nauczycielowi przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do konstrukcji żurawia można samemu przymocować części regału?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być opiekunem nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy jest przepis przejściowy dotyczący wyodrębnienia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 6r ust. 1ab u.u.c.p.g.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy lekarz, który wystawił kartę zgonu, może wydać rodzinie pacjenta jej kserokopię?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy musimy prowadzić ewidencję odpadów, jeżeli opakowania po chemii oddajemy do firmy, od której ją zakupujemy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy uznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobrane w październiku 2018 r. za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielka zatrudniona na pełny etat może go realizować przez 4 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na utworzone miejsca winny trafiać wyłącznie kompletne pojazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy okres odbywania stażu, za który pracownikowi przysługiwało stypendium wlicza się do okresu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy poniesione wydatki z tytułu refundacji wynagrodzeń stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca użytkownik powinien oskładkować koszty zakwaterowania pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka może podpisać sprawozdanie roczne w tradycyjnej formie w przypadku kiedy składa je do firmy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy starosta sprawuje kontrolę nad pracami wykonywanymi przez spółkę wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel nabywa prawo do wysługi lat po przepracowaniu 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne