Questions and answers

Czy nauczyciel stażysta, który pracował już w innych zakładach pracy, powinien otrzymać świadczenie na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pisemnie należy gdzieś zgłosić fakt wygaszenia gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podpisanie umowy wierzytelności jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą wysokości budynku wymaga wcześniejszego wydania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy przewód o średnicy 63 mm może mieć status "przyłącza wodociągowego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy są podstawy do przyznania zasiłku rodzinnego w pełnej wysokości od lipca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy umowy na zastępstwo nauczyciela wliczają się do limitu umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustalając dochód do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami kwotę odsetek należy doliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym występuje jeszcze możliwość nadawania uprawnień publicznych przedszkolu niepublicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w umowie o pracę z nauczycielem konieczne jest wpisanie dokładnego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wybór metody uproszczonej opłacania zaliczek na podatek dochodowy stanowi schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wykonanie instalacji w budynku związanych z jego przebudową i zmianą sposobu użytkowania wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy zajęcia z wychowawcą są zajęciami dydaktycznymi i należy się za nie dodatek za pracę w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki stopień awansu zawodowego posiada nauczycielka, która przez wiele lat nie pracowała w zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaki tryb i podstawę rozwiązania stosunku pracy należy podać w punkcie 4. świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak ma być załatwiona skarga w toku postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak należy prawidłowo przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak szczegółowo należy określić stanowisko pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Który dyrektor powinien udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek rodzinny w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób organ może uchylić wadliwie wydaną decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Co należy zaliczyć do materiału dowodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dla szpitala przetwarzającego dane osobowe pacjentów wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy do obsługi palnika gazowego z dyszą potrzebne są kwalifikacje z grupy 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okres pracy u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dostawy gadów należy dokumentować fakturą VAT RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy do wniosku na przetwarzanie odpadów spółka musi złożyć akt notarialny zgodny z przepisami art. 41b u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy firma, która zamierza rozczłonkować maszynę przed przekazaniem na złom musi mieć jakieś zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy garaż podziemny, stanowiący samodzielny obiekt budowlany, może jednocześnie być garażem otwartym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia co do możliwości ubiegania się o zezwolenie dla substancji z listy SVHC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kurator oświaty może nie wyrazić zgody na zatrudnienie w szkole osoby niebędącej nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość niezwróconej przez pracownika odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy może przysługiwać prawo do świadczenia rodzicielskiego oraz prawo do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT, jeśli na fakturze brak jest daty wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na dzień wolny ustanowiony przez pracodawcę, pracownik musi wziąć urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej można postawić garaż na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony podczas pozostawania w stanie nieczynnym powinien mieć naliczony dodatek za staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy opłata przekształceniowa powinna zostać zaliczona w koszty rachunkowe w miesiącu jej poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy orzeczenie lekarskie, wydane przez innego lekarza niż specjalizującego się w medycynie pracy, będzie ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego pozbawia prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pomoc nauczyciela musi być zatrudniona na pełen etat do danego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną musi mieć plan nadzoru pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka cywilna może wystawić referencje dotyczące usług wykonanych na rzecz spółki przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy spółka powinna refakturując doliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne