Czy zapisy zasad waloryzacji zawartych w umowie na wykonanie robót budowlanych są zgodne z zasadami wprowadzania w umowie na roboty budowlane, dostawy lub usługi zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta na podstawie p.z.p. określa następujące zasady waloryzacji:

a) Waloryzacja wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie aneksu do niniejszej umowy zmieniającego to wynagrodzenie;

b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może wejść w życie nie wcześniej niż od dnia 1.07.2023 r.;

c) Zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie 2% uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

d) Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek każdej ze Stron, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen obiektów budowlanych opublikowany w komunikacie Prezesa GUS za rok poprzedni (rok 2022/2023), ogłaszanym w Biuletynie Statystycznym Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość waloryzacji będzie dokonywana według formuły: "Szkoła Podstawowa (PKOB 1263) - Analogiczny okres roku poprzedniego = 100" ostatniego aktualnego komunikatu Prezesa GUS;

e) Każda kolejna zmiana wynagrodzenia będzie ustalana po upływie kolejnych 6 miesięcy;

f) Suma waloryzacji wynagrodzenia w poszczególnych latach może spowodować wzrost wynagrodzenia z dnia zawarcia niniejszej umowy maksymalnie o 5%

g) Do obowiązków strony wnoszącej wniosek o waloryzację wynagrodzenia, należy określenie sposobu wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia.

Jak należy odczytywać ww. zapisy?

Co z robotami wykonanymi przed złożeniem wniosku o waloryzację, skoro waloryzacja wynagrodzenia ma odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie aneksu?

Jaki jest sens odnoszenia się do wskaźników GUS za rok poprzedzający zawarcie umowy?

Czy ww. zapisy spełniają warunki określone w art. 439 ust. 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX