Czy wykonawca powinien wystąpić ze zgłoszeniem wodnoprawnym w imieniu PGW Wody Polskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecnie dla naszego klienta - PGW Wody Polskie realizujemy kontrakt: "Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej". Budowa realizowana jest w formule "buduj" - otrzymaliśmy projekt budowlany z pozwoleniami na budowę oraz decyzjami administracyjnymi. Jednym z elementów narzuconych na wykonawcę jest wykonanie planów sondażowych (w tym aspekcie Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń), a także zgłoszenie wodnoprawne celem możliwości wykonania tych prac. Wcześniej projektant uzyskał pozwolenie wodnoprawne, jednak nie zawiera ono tych prac - prac bagrowniczych. Wykonawca wskazał, iż nie znajduje uzasadnienia i żadnych podstaw do przyjęcia stanowiska zmawiającego, aby to wykonawca oprócz wykonania zakresu prac objętych kontraktem, miał również obowiązek uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne na potrzeby wykonania przez niego prac czerpalnych tym kontraktem objętych – w tym przypadku robót bagrowniczych. Inżynier rezydent w korespondencji wskazał, iż wyżej wymienione prace są pracami utrzymaniowymi polegającymi na wydobywaniu kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód. Wykonawca stoi na stanowisku, iż Inżynier kontraktu przyjął błędne założenie iż prace czerpalne objęte kontraktem i niewątpliwie w nim przewidziane są pracami utrzymaniowymi. Wykonanie prac czerpalnych kompletną użytkowo całość, niezbędną do prawidłowego użytkowania i funkcjonowania.

1. Czy wykonawca powinien wystąpić ze zgłoszeniem wodnoprawnym w imieniu PGW Wody Polskie?

2. Czy zamawiający na etapie uzyskania decyzji powinien uzyskać w pozwoleniu wodnoprawnym zgodę na przedmiotowe prace?

3. Wykonawca nie interpretuje prac jako utrzymaniowe, tylko czerpalne umożliwiające korzystanie ze stanowiska - czy właściwy urząd może wydać decyzje o potrzebie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX