Pytania i odpowiedzi

Czy premia uznaniowa ma charakter roszczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy różnica powstała z tytułu opodatkowania różnymi stawkami VAT dwóch nieruchomości jest przychodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość początkową lokalu użytkowego można powiększyć o nakłady na pomieszczenie przynależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić system czasu pracy dla pracownicy zatrudnionej w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować urządzenia UPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kompresor oraz zbiornik do przechowywania sprężonego powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy miejsca parkingowe dla budynku należy zapewnić na działce, na której realizowany jest budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyjęcie do magazynu naprawionego środka trwałego, który będzie częścią zapasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy makieta może stanowić środek trwały i do jakiej grupy KŚT ją zaliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jest możliwość prowadzenia magazynu jednocześnie w cenach zakupu i cenach nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel nabył prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Jak postąpić w przypadku nieprawidłowego wystawienia rachunku przez usługobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać projektant do projektowania instalacji niskoprądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak należy ująć w księgach przyznanie premii pracownikom w postaci akcji spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy długoterminowe kredyty w walucie obcej można wyceniać skorygowaną ceną nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy podatek od nieruchomości opłacony z konta współmałżonka można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy ująć w deklaracji CIT rentę planistyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup samochodu przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku nabycia nieruchomości istnieje możliwość odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi akupunktury podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT organizację szkoleń finansowaną lub współfinansowaną z dotacji EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych ustalić wartość magazynową sprzedawanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy razem z nową technologią mamy do czynienia z wytworzoną wartością niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy ze środków ZFŚS można zapłacić zaległe składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Jaka jest zasada wyliczania proporcji korekty VAT od nabycia środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający sprzedaż złomu, gdy opodatkowanie leży po stronie nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towarów w USA w celu ich odsprzedaży w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czym jest odpowiedzialność polityczna organów jednostek samorządu terytorialnego i kiedy jest ponoszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Salachna Joanna | Aktualne

Czy zwrot kosztów noclegów, otrzymywanych przez artystów, będzie zwolniony od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć pobrany nam zryczałtowany podatek od podatku z dochodów na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega przekazanie w formie darowizny niezabudowanych działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupionych na spotkanie pracownicze kawy, herbaty i słodyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy udziałowiec może dokonać kompensaty udziałów jakie posiada w spółce z zobowiązaniami wobec niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać różnice kursowe, w sytuacji gdy kurs waluty ustala instytucja finansowa, a nie bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien posługiwać się proporcją sprzedaży dla celów odliczeń częściowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy oryginały umowy o pracę lub umowy zlecenia zawarte z pracownikiem powinny zostać przekazane do księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Którzy pracownicy powinni być kierowani na badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak wyliczyć kwotę, którą należy wypłacić bankowi jako odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia hipoteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy inwestor może realizować inwestycję przeciwpowodziową z pominięciem przepisów tzw.: "specustawy powodziowej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy fakt opłacania przelotów przez pracodawcę rodzi po stronie pracownika przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować w przypadku zwrotu błędnie zamówionego towaru od podmiotu z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy brak rejestracji VAT-UE ogranicza prawo nabywcy do odliczenia VAT od świadczonej usługi konsultingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nabycie od firmy niemieckiej licencji uprawniających do sprzedaży programów komputerowych stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy ująć do przychodów prowizję dotyczącą miesiąca grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy zgodny z przepisami jest przypadek, w którym pracownik ma zaplanowaną pracę przez kolejnych 10 lub 20 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do wartości początkowej mogę wliczyć koszty usług obcych, które polegają na świadczeniu usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki związane z porządkowaniem nieruchomości będą stanowiły dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki sfinansowane z dotacji będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć udostępnienie hotelu dla pracowników sezonowych, którzy sam tam zakwaterowani?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej formie podatnik najkorzystniej może przejąć od rodziców ziemię, na której planuje rozpocząć działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne