Questions and answers

Czy osobie odbywającej karę pozbawienia wolności może być przyznane wstecz świadczenie z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy płatność odsetek za zwłokę podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 10a u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym otrzymanie nagród w postaci bonów towarowych w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w 2001 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy polski podatnik powinien wystawić fakturę w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy poniesione koszty zakupu laptopa wraz z pakietem Microsoft Office stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy poniesione koszty za szkolenia pracowników urzędu miasta stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może bez porozumienia i zgody pracownika zmienić mu godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do zaległej nagrody jubileuszowej, gdy w trakcie nabycia prawa nie był pracownikiem placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia powinien posiadać szkolenie z zakresu bhp oraz ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży autobusu, podatnik może zastosować zwolnienie przedmiotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenie w postaci bonu towarowego z okazji Świąt, otrzymane od związku zawodowego, stanowi opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie dla kontrahenta z Unii Europejskiej modelu do wykonania odlewu można fakturować za stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykonanie usługi pokazu garncarstwa powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może pokryć remont samochodu zakupionego z dotacji z własnych środków w miesiącu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy z tytułu zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu powstaje obowiązek podatkowy w VAT u korzystającego z lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów badań lekarskich jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować budynek niemieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć tablicę reklamową zamontowaną na fundamencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Ile powinna wynosić opłata skarbowa za pozwolenie na budowę trzech masztów flagowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką dokumentację związaną z bhp powinna posiadać niepubliczna szkoła prowadząca zajęcia w systemie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego ujęcia VAT naliczonego w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania różnic kursowych według metody podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zakup mebli na bazarze w kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kod odpadu przypisać zwrotom reklamacyjnym farmaceutyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć do wyliczenia różnic kursowych przy imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować podatkowo, przyjęcie i zużycie wody wykorzystywanej do własnej produkcji ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek dla pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozksięgować składkę zdrowotną za osobę współpracującą przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć poniesione nakłady w sytuacji pojawienia się nowego najemcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zakwalifikować koszt zakupu koszulek z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy wygasa prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Kto jest obowiązany opracować instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę za zakup od podatnika niemieckiego usługi elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W jakich terminach należy wystawiać faktury, by poprawnie rozliczyć przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób można opodatkować podatkiem dochodowym przychody z wynajmowanego garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób udokumentować zakup towarów od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty wykończenia lokalu można uznać za inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłaty dzierżawne oraz czynsz inicjalny będą kosztami podatkowymi jednorazowo, w miesiącu ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy poniesione za lata poprzednie koszty PCC stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy faktura VAT zaliczkowa na poczet przyszłych usług jest kosztem podatkowym dla odbiorcy tej faktury w dacie wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy gmina może dopłacać do ceny wody podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa przysługuje nauczycielowi z tytułu wszystkich okresów zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy należy obniżyć pomoc pieniężną rodzinie zastępczej w sytuacji, gdy dziecko przebywa poza tą rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w trakcie serwisowania, wynikające z zawartej z serwisem umowy, korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy opłatę za badania wody zlecone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy posiłek zakupiony kierowcy samochodu użyczonego na potrzeby spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przerwanie przez pomyłkę amortyzacji pozwala na przyjęcie, że okres amortyzacji środka trwałego uległ wydłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta powinien powiadomić organy ścigania o naruszeniu terminu rejestracji zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy urząd gminy może przekazać jednostce budżetowej darowiznę na remont ośrodka szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy miał prawo wszcząć postępowanie w celu określenia podatku na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość prawa otrzymanego nieodpłatnie użytkowania nieruchomości i gruntu należy amortyzować bilansowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jaka stawkę amortyzacyjną należy zastosować do używanej maszyny do zgrzewania rur?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki okres przechowywania dokumentów placowych obowiązywał w latach 1971-1989?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jaki organ może wydać decyzję o uchyleniu decyzji kierującej osobę do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela, a jak wynagrodzenie pracownika administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne