Questions and answers

Jaki jest termin sporządzenia i przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak należy zaokrąglać kwoty w podatku od nieruchomości i w opłacie marszałkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak oznakować w zakładzie pracy pola odkładcze, miejsce na gaśnice, stałe miejsca pojemników na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo przekazać firmę członkom rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić potrącenie z wynagrodzenia zasadniczego pracownika, gdy w trakcie miesiąca zmieniono mu wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczamy diety za czas podróży krajowej związanej z podróżą zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować przychody uzyskane z tytułu sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy należy skierować pracownicę na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę za usługę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy producent maszyny może oznaczyć ją znakiem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy dokonać wydatku z tytułu zwrotu prowizji bankowej na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy nauczyciel, uczący dziecko upośledzone w domu, podczas choroby tego dziecka, powinien otrzymywać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie przekazane dla pracownika podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek umożliwić działaczowi ponadzakładowej organizacji związkowej wstęp na teren zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnionej przy pracy sezonowej należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi sezonowemu należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prokuratura winna przekazywać zaliczki na poczet czynności komorniczych na konto komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rekompensata wypłacona pracownikowi może być zwolniona z podatku dochodowego i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy urlop bezpłatny może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy właściwe jest zapewnienie pracy schroniska młodzieżowego całorocznego przez 24 godziny na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wraz ze zmianą stanowiska z kierowniczego na robotnicze pracownik musi przejść nowe szkolenie z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy zleceniobiorca, który przeszedł szkolenie wstępne jest obowiązany powtórzyć je w razie zawarcia z nim umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zmiana profilu działalności stanowi przesłankę do sporządzenia spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zmiana wspólnika spółki cywilnej skutkuje obowiązkiem dokonania zmian w umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ZUS może dokonać zaliczenia wpłaty na poczet należności o wcześniejszym terminie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć piec do laminowania szkła oraz krawędziarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od obywatela Nigerii zatrudnionego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbieranie, transport lub odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką kwotę należy przyjąć jako podstawę opodatkowania PCC zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie działania należy podjąć starając się o odszkodowanie za nieudany zabieg chirurgii plastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie szkolenia okresowe z BHP powinien przejść ładowacz nieczystości stałych w firmie komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc legalnie sprzedawać alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż internetową towarów ze składu celnego dla załóg samolotów lecących poza obszar UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę przyłączeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu flagi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik może domagać się zwrotu zawyżonej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do wystawiania delegacji sędziowskich na prowadzenie zawodów sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Na jakich warunkach wycofanie nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać zaliczkę w sytuacji, gdy dotyczy ona kilku dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć prawidłowo odsetki od niezapłaconej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaewidencjonować zakup krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy montaż urządzeń o wysokości poniżej 3 m na obiektach budowlanych nie wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy możliwe jest traktowanie tego samego samochodu na gruncie u.p.t.u. jako ciężarowy, a w odniesieniu do u.p.d.o.f. jako osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można pomniejszyć przychód ze sprzedaży mieszkania o wydatki przeznaczone na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można udzielać urlopu w wymiarze godzinowym, krótszym niż pełny obowiązujący w danym dniu wymiar czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy od prowizji za sprzedaż biletów przez pracownika należy odprowadzić podatek dochodowy i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata stowarzyszeniowa, uprawniająca do hurtowych zakupów towarów po preferencyjnych cenach, podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne