Questions and answers

Jak można zaskarżyć takie postępowanie naczelnika, które uniemożliwia stronie brania czynnego udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkolenie pracowników szpitala dotyczące obsługi nowych urządzeń technicznych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie prezesa polskiej spółki kapitałowej, jeśli jest on obcokrajowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane jest przeterminowane pieczywo oraz inne niewymienione odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy z tytułu umorzenia zobowiązań wobec dostawcy powstanie u podatnika przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przy ładowni baterii wózków akumulatorowych należy zorganizować natrysk awaryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy rolnicy mają obowiązek prowadzić PKPiR w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji można przenieść w części decyzję środowiskową na kolejny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wykonując usługi na terenie UE, w każdym przypadku muszę dokonać rejestracji w Polsce VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego po ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak będzie wyglądało odliczenie VAT z faktury od podwykonawcy za naprawę elewacji na budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C w przypadku nieodpłatnego świadczenia na rzecz beneficjenta organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy ująć w deklaracji VAT fakturę korygującą wystawioną nabywcy w grudniu 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy właściciel działki może sam rozebrać część budynku inwestora znajdującą się na jego działce, pomimo że budynek nie należy do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę na obiekt użytkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć dodatek stażowy, którego wysokość zmieniała się z uwagi na zapisy w ZUZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wysokość potrącenia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kompostowanie pomiotu kurzego wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne otrzymanie od dostawcy urządzenia do testów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć myjkę ultradźwiękową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kontakt z larwami muchy plujki należy traktować jako zagrożenie czynnikiem biologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik oddelegowany na Litwę na okres 24 miesięcy ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiej kodeksowej instytucji odpowiada pełnienie obowiązków przez pracownika (p.o.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik po wydaniu świadectwa pracy udokumentuje niezdolność do pracy na dzień jego odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika pracującego różną ilość godzin w poszczególne dni tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy decyzje zmienione w związku ze zmianą kryteriów dochodowych muszą być wydane z datą 1 października?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop pracownika naukowego po zmianie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wystawienie faktury na rok przed wykonaniem usługi należy uznać za dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy w Polsce istnieje oficjalna lista zakazanych substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie akty prawne dotyczą prac spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przekazując samochód na cele osobiste przedsiębiorca musi naliczyć VAT, mimo iż nie jest już czynnym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy anulować uchwałę o podjęciu realizacji planu nadzoru pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Po jakim kursie podatnik powinien rozliczyć nadwyżkę zaliczki na poczet WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty występu na organizowanej konferencji prelegentów zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do dostawy na potrzeby osobiste oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zużyte odczynniki chemiczne powstające w zakładowym laboratorium są odpadem z instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zmienianie klasyfikacji odpadów, z których tylko wysortowano zanieczyszczenia, jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przeprowadzenie ekspertyz powypadkowych może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny nieodebrane do końca okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zrekompensować trzy nadgodziny dobowe, jeśli w innym dniu pracownik spóźnił się o jedną godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy umowę o pracę zawartą po stażu z urzędu pracy można rozwiązać bez konsekwencji dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można skorzystać z zamówień uzupełniających w przypadku dostawy leków oraz drobnego sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zawsze możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy umowę o pracę na zastępstwo można rozwiązać z uwagi na długotrwałą nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy brak zgody na pobyt w schronisku dla bezdomnych przesądza o odmowie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak w ramach pomocy społecznej można pomóc rolnikom poszkodowanym przez suszę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne