Questions and answers

Czy sprzedaż gry planszowej należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż pracownikom akcji po cenie niższej niż rynkowa podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy strony stosunku pracy mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy szkoła publiczna w siedzibie swojego budynku może utworzyć stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ubytki naturalne stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczniowie szkoły w szpitalu powinni być wpisywani do księgi uczniów w placówkach, do których uczęszczają?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy udział w szkoleniu wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego stanowi zmianę umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy utracona pożyczka stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku otrzymania faktury za opłaty bankowe podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku szkoleń prowadzonych poza siedzibą firmy szkolenia te nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w rachunku wyników otrzymaną zaliczkę wykazuje się w przychodach ze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zapewniając mieszkanie prezesowi należy wystawiać PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy za pracę w systemie czterobrygadowym pracownikowi przysługują dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zarząd banku może zaskarżyć decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządu komisarycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Czy zmniejszenie wymiaru etatu musi się wiązać ze zmniejszeniem wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy musi mieć formę pisemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu do pracy prywatnym samochodem stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie opłacać podatek i składki za oddelegowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług świadczonych kombajnem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować deweloper przy sprzedaży mieszkań osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na polskiej spółce, jeżeli zatrudnienia pracowników świadczących pracę poza terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje użytkowania maszyny niezgodnie z instrukcją stanowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są zasady przyznania zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba rozstawiająca rusztowanie na terenie zakładu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zasady powinien stosować pracodawca, który planuje czas pracy pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie zdarzenia gospodarcze powodują konieczność korekty deklaracji na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak można zwolnić młodocianych pracowników zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za 2 dni na poszukiwanie pracy, gdy pracownik jest wynagradzany według stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić pozycje 16 i 18 DEK-I-0?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę dla klienta, który zakończył już prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać zagraniczne podróże służbowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części przy formule "zaprojektuj i wybuduj'?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak wygląda procedura wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak wykazać zwrot podatku z zagranicy w zeznaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak zatrudniać kierowcę w transporcie międzynarodowym pojazdem poniżej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy poinformować pracownika o zmianie długości terminu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy należy sporządzić listę płac, jeżeli doszło do przejścia całości zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy należy zawrzeć porozumienie zmieniające okres obowiązywania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy OPS może wstrzymać wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy otrzymane przez pracownika od pracodawcy świadczenia niepieniężne stanowią podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Kto i kiedy powinien zgłosić nowego kierownika zakładu leczniczego do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do budowli będącej przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto powołuje doradcę metodycznego w powiatowym ośrodku edukacji nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na czym polega równoważenie odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy uchylić prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli strona uzyskała prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca należy zmienić wysokość zasiłku stałego, jeżeli doszło do utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Przez jaki okres muszą być przechowywane dzienniczki praktyk słuchaczy szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jakiej formie zamawiający ma udzielić zamówienia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób amortyzować drogę dojazdową do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy poprawić błąd polegający na wystawieniu faktury na niewłaściwy podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić przegląd programu gospodarowania odpadami wydobywczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w PKPiR nieujęte faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób podmiot może zrezygnować z handlu emisjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy i kiedy należy dokonać wpisu do rejestru podejrzeń choroby zawodowej byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może karać pracownika za te same przewinienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w zakładzie przetwórstwa odpadów konieczne jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy podmiot może przedłużyć ważność pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne