Czy istnieje podstawa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z urzędu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje podstawa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z urzędu?

Jak powinien postąpić organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w następującej sytuacji:

1. Decyzja o rozgraniczeniu z 2001 r. wójta gminy zatwierdzająca granicę działki nr 98 z działkami nr 70, 96/2, 106/2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 97 stała się ostateczna w dniu 6.11.2001 r. w części dot. granicy działki nr 98 z działkami od 70 do 77. Właściciel działki 97 zażądał przekazania sprawy do sądu.

2. Postanowieniem Sąd zatwierdził granicę działki nr 98 z działką nr 97 w 2002 r. zgodnie z opracowaniem biegłego geodety.

Decyzja wójta i postanowienie Sądu wpłynęło do organu prowadzącego ewidencję gruntów w dopiero w czerwcu 2020 r. W związku z tym, że do organu prowadzącego ewidencję gruntów nie wpłynęła decyzja o zatwierdzeniu rozgraniczenia i postanowienie o rozgraniczeniu to kolejne opracowania tj. do zasiedzenia dz. 70 i 71/1 – operat w 2009 r. i modernizacja ewidencji gruntów w 2014 r. opierające się na danych z ewidencji gruntów wykorzystywały dane zasobu geodezyjnego bez danych uwzględniających w/w decyzji wójta z 2001 r. i postanowienia Sądu o rozgraniczeniu. Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków nie figuruje działka nr 71. Na podstawie postanowienia sądu z 2010 r. oraz operatu technicznego dokonano zmian przedmiotowych polegających na wpisaniu w miejsce działki nr 71 o pow. 0.05 ha działek nr 71/1 o pow. 0,0552 ha i nr 71/2 o pow. 0,0020 ha oraz zmian podmiotowych polegających na wpisaniu gminy jako właściciela działki nr 71/2 o pow. 0,0020 ha i działki nr 70 o pow. 0.0094 ha. Mając na uwadze stan faktyczny i prawny, czy istnieje podstawa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z urzędu na podstawie decyzji wójta gminy z 2001 r. w sprawie rozgraniczenia oraz postanowienie sądu z 2002 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX