Questions and answers

Czy zdarzenie, które doprowadziło do nagłego wzrostu ciśnienia może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kobiecie należy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Ile godzin dziennie zajęć może mieć uczeń liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli zalega z wypłatą świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować liczbę godzin wykonywania zlecenia przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy przyznać asystenta rodziny na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy rozumieć zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zaskarżenie wyroku WSA do NSA wstrzymuje jego wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Kiedy zleceniobiorca powinien dołączyć do rachunku informację o liczbie godzin wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy zmiana dyrektora samorządowej instytucji kultury wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ma polska spółka, jeżeli odda na terenie Niemiec uszkodzoną naczepę na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy mimo tego, że wskaźnik proporcji wynosi w zaokrągleniu 3%, możemy zrezygnować z odliczeń od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zapłacony podatek za lata 2014-2016 stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy umowa na czas określony z bezrobotnym może zostać zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu, jeżeli nie został złożony VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo obciążać klientów kosztami nieuzasadnionych interwencji serwisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wynagrodzenie za delegację należy uwzględnić w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownikom przysługuje wynagrodzenie za godziny niedopracowane do pełnego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy ojciec samotnie wychowujący niepełnosprawne pełnoletnie dziecko może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Co należy zrobić z modułem kasy fiskalnej po wymianie na nowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT spowoduje zakup towaru z USA oraz odsprzedaż do Iranu bez odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto winien nanieść na mapę do celów projektowych nieprzekraczalną linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy udostępnieniu na rok domeny internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy starostwo powiatowe może korzystać z obniżenia kwoty wpłat na Fundusz PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT handel złomem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na wykonanie podziemnej linii energetycznej wymagana jest procedura środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Które odpady są odpadami opakowaniowymi ewidencjowanymi pod kodem odpadu 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja medyczna pacjentów, którym udzielane są świadczenia w warunkach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgową odsetek od kredytu przypadających do spłaty w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaki jest właściwy dzień przeliczenia zaliczki otrzymanej w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej wypłacić wynagrodzenie należne uprawnionemu po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy zaleganie z wpłatą podatków wyklucza możliwość skorzystania z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka jest wysokość kary za zniszczenie paragonów fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy upływa termin płatności zobowiązań podatkowych o których mowa w art. 44 § 3 k.k.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kotłownia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym może być lokalem samodzielnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy przekazując pracownikowi odpad o kodzie 15 01 03, można wpisać w KPO dane pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Z jakim dniem pracodawca może najwcześniej rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy osoba niebędąca operatorem podnośnika platformowego może wykonywać na nim inne prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w rozliczeniu rocznym należy ująć wynagrodzenie chorobowe z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zamawiający powinien wypełnić tabelę I rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jaką metodą wykonać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym występuje formaldehyd?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy wydatki związane z nabyciem gruntu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak opodatkować dochód z tytułu udostępniania wizerunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy dotyczące zmiany umowy znajdują zastosowanie do udzielania dodatkowych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne