Questions and answers

Czy tzw. samoróbki mogą być użytkowane przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy izolatory porcelanowe stosowane w energetyce są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy doliczyć dochód uzyskany ze świadczenia rodzicielskiego w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy traktować wytyczne konsultantów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy organy administracji zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak długo operat szacunkowy może być wykorzystywany do tworzenia pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw celowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Chudzik Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób można dokonać ponownego przeniesienia pracowników do zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy likwidacja jednego z rodzajów działalności gospodarczej wymaga ponownego wyboru formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku wydruku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, lekarz musi ją podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Która gmina ponosi odpłatność za udzielenie schronienia osobie bezdomnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy klientce należy się zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownica może wykorzystać 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć w SIWZ zapisy o unieważnieniu przetargu w razie nieuzyskania dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nieodpłatne dokonanie zmiany ubezpieczającego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający niedysponujący środkami publicznymi jest zobowiązany do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić omyłkę pisarską znajdującą się w treści gwarancji wadialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający musi żądać od wykonawcy złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy przyznać stronie świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ powinien wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaki wpływ na JPK ma omyłka w numeracji faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do zespołu kotłów grzewczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy za osobę uzyskującą przychód w wysokości ¼ płacy minimalnej nalicza się składki na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze po utracie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wypadek przy pracy skutkuje koniecznością skrócenia czasu trwania umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą świadczenie rodzicielskie i przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję o odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dochody z umowy zlecenia może rozliczać poza działalnością gospodarczą z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie przepisy dotyczące czasu pracy należy stosować wobec instruktorów pływania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób odliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zdarzenie, które doprowadziło do nagłego wzrostu ciśnienia może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kobiecie należy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Ile godzin dziennie zajęć może mieć uczeń liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli zalega z wypłatą świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować liczbę godzin wykonywania zlecenia przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy przyznać asystenta rodziny na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy rozumieć zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zaskarżenie wyroku WSA do NSA wstrzymuje jego wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Kiedy zleceniobiorca powinien dołączyć do rachunku informację o liczbie godzin wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy zmiana dyrektora samorządowej instytucji kultury wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ma polska spółka, jeżeli odda na terenie Niemiec uszkodzoną naczepę na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy mimo tego, że wskaźnik proporcji wynosi w zaokrągleniu 3%, możemy zrezygnować z odliczeń od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zapłacony podatek za lata 2014-2016 stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy umowa na czas określony z bezrobotnym może zostać zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu, jeżeli nie został złożony VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo obciążać klientów kosztami nieuzasadnionych interwencji serwisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne