Czy zapis inwestycje publiczne oznacza, że niepubliczne przedszkole i niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna są zgodne z planem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Teren zamierzenia budowlanego oznaczony jest symbolem C1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się w budynku mieszkalnym lokalizację usługi nieuciążliwej – gabinet , biuro, pracownia artystyczna itp. Na etapie pozwolenia na budowę dla projektowanych usług nieuciążliwych towarzyszących funkcji mieszkaniowej należy uzyskać postanowienie powiatowego inspektora sanitarnego. Wyklucza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji mieszkaniowej mogących pogorszyć stan środowiska. Budynek mieszkalny nie wyższy niż 2,5 kondygnacji (w tym 0,5 kondygnacji to poddasze użytkowe). Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel zapewnia miejsca postojowe również dla klientów. Możliwa zmiana funkcji na zieleń. Możliwe łączenie dwóch sąsiednich działek – szczególnie dla obiektów z usługami. Wyklucza się przekształcenie w zabudowę wielorodzinną i szeregową (z wyjątkiem terenów, gdzie ustalenia szczegółowe to dopuszczają - wtedy zorganizowana działalność inwestycyjna bez podziału na działki i budownictwa szeregowego indywidualnego). W terenach mieszkaniowych MN, MN/U, U/MN wprowadzenie funkcji usługowej w miejsce mieszkaniowej dla inwestycji publicznych (usługi zdrowia, oświaty, kultury) oraz zmianę funkcji mieszkaniowej na teren zieleni publicznej należy traktować jako zgodne z planem.

Czy zapis inwestycje publiczne (nie ma definicji tego pojęcia w planie) oznacza, że niepubliczne przedszkole i niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna są zgodne z planem?

Ponadto czy można uznać za niezgodne z planem zaprojektowanie 7 miejsc postojowych, skoro plan nie wskazuje liczby stanowisk w przeliczeniu na osoby.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access