Questions and answers

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który przedstawił próbki oraz katalog niespełniający wymagań określonych w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nauczycielka zatrudniona na umowie na czas określony będzie mogła przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieprawidłowo zastosowana stawka podatku VAT skutkuje odrzuceniem oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy od delegacji służbowych płaconych członkom rady nadzorczej należy pobierać składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osobie uprawnionej do zasiłku dla osób bezrobotnych przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podstawą do zaliczenia kosztów dla spółki będzie kwota z umowy z pracownikiem, który podejmuje studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki w wyniku potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczkę udzieloną przez spółkę komandytową spółce z o.o. należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na tzw. otwartym rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący wózek szynowy powinni przejść psychotest?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownikowi, który wykonywał pracę w porze nocnej należy naliczyć ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi likwidowanej straży gminnej należy wręczyć wypowiedzenie mowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownikowi należy się ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jeżeli zamierza zbierać kożuchy żużlowe i zgary?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy rodzinie zastępczej należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny jako osobom reprezentującym dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy sprzedaż surowców wtórnych pozyskanych z odpadów komunalnych będzie podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy śmierć obojga rodziców stanowi podstawę do przyznania zasiłku celowego niezależnie od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki spółce przez komandytariusza podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy urząd powinien posiadać instrukcję gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy utwardzenie terenu przed budynkiem magazynowo-socjalnym zwiększa wartość początkowej tego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w ewidencji JPK VAT należy wykazać anulowaną fakturę VAT sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy właściciel może posadzić drzewa w obszarze służebności przesyłu ustanowionej na swojej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w sytuacji zmiany formy wypłaty zasiłku stałego konieczna jest zmiana decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zakład, który generuje odpady budowlane powinien prowadzić ewidencję odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy zaliczkę należy wykazać w przychodach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zarząd komplementariusza ma obowiązek zgłaszać do KRS zmianę w składzie akcjonariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia, która została wskazana w ofercie to zmiana nieistotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Ile wynosi kwota wolna od podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest możliwość odzyskania składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna egzekucji w sprawach o zaliczki alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży samochodów sprowadzanych z UE oraz Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są zasady oskładkowania i opodatkowania dodatku relokacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie wykształcenie można uznać za uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie dla pracowników jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak klasyfikować wydatki związane z zakupem nieruchomości na sprzedaż w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup towarów w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy interpretować przepisy reformujące oświatę, które dotyczą prowadzenia zajęć w klasach rozłącznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczać świadczenie usług informatycznych na rzecz podmiotów w innych krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy wypełnić pkt II.3 ogłoszenia o zamówieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż strony internetowej wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługę szkoleniową, jeśli jednym z uczestników będzie firma zarejestrowana w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia pracowników z Ukrainy wysłanych do pracy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na leasing samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać zapis w regulaminie ZFŚS dotyczący kwoty odpisu podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i oddelegowanego do pracy na Malediwach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować opłaty za rachunek bankowy oraz opłatę za zmianę danych w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć umorzenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne