Questions and answers

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze oraz o zasiłek rodzinny z dodatkami należy pozostawić bez rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy ująć wydatki związane z przekazaniem dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy za dni urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora należy wypłacać średnią z godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakup telefonu komórkowego w Hongkongu należy wykazać w informacji dla organów skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wydawania zaświadczeń o pobycie w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia nowego kierunku kształcenia w zespole szkół od 1.09.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak amortyzować rozbudowany system komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku usług związanych z uzdatnianiem wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać umowy sporządzone między dyrekcją przedszkola, a rodzicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki będzie rodzaj budynku, klasa budynku oraz główna funkcja magazynu nawozów sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczyciela-dyrektora za dni ferii zimowych, kiedy nie przebywa na urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować nienaliczone zaległe odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować nieściągalną należność?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować stwierdzony niedobór gotówki w kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi pracującemu w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kogo wykonawca powinien zatrudniać na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Według jakiego kursu powinna być przeliczona faktura korygująca dotycząca rabatów za rok 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób szkoła może się ubiegać o dotację celową na materiały ćwiczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W której pozycji CIT-TP ująć transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące instrumentów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

W którym miesiącu nastąpiło uzyskanie dochodu z tytułu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W którym momencie ujmować w kosztach koszty bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy badania kontrolne wskaźnika zagęszczenia gruntu musi wykonywać uprawniony geolog?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dla świadczeń w zakresie stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej wymagana jest całodobowa obecność lekarza na oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dodatkowe koszty, które ponosi spółka z o.o., a nie wynikają z umowy powinny być doliczone do WNIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. należy wypłacić za oba okresy zatrudnienia przypadające w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dopłata, która nie jest podniesieniem kapitału zakładowego, jest traktowana jako wkład pieniężny do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy dwurzędowy samochód typu pickup podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dzierżawa słupów oświetleniowych podlega wyłączeniu spod reżimu p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy koszt wydania wniosków od Zakładu Gospodarki Wodnej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy koszty obsługi prawnej w związku z przygotowaniem ZCP można zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy koszty związane ze składnikami majątku udostępnionymi kontrahentowi stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można pracownikowi polecić pełnienie dyżuru w niedzielę w godzinach od 7 do 20?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można przekazać sprawę do organu ochrony środowiska w związku z emisją spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można ująć w kosztach ratę za polisę ubezpieczeniową przedmiotu leasingu opłaconą przez leasingodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można zatrudnić żonę prowadzącą własną działalność gospodarczą w firmie męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zwolnić przedsiębiorcę z obowiązku wykonywania pomiarów dietanoloaminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy należy sporządzić kolejny wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy przed podpisaniem aneksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy na projekcie zagospodarowania działki projektant powinien podać wymiary tarasów i schodów czy tylko budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek składać comiesięcznie kartę rozliczenia wypracowanych godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym po 1 września przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji będzie stanowiła koszt podatkowy jedynie w przypadku jej odpłatnego zbycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne