Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

UCHWAŁA Nr 122
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1965 r.
w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Przyśpieszenie poprawy sytuacji mieszkaniowej ludzi pracy w miastach i osiedlach może być osiągnięte przez dalszy rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Spółdzielczość mieszkaniowa, opierając się na samorządzie członkowskim, powinna coraz szerzej wykorzystywać inicjatywę i środki własne ludności dla budowy mieszkań oraz prowadzenia racjonalnej i samowystarczalnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Osiągnięcie tych założeń wymaga rozszerzenia dotychczasowych form pomocy Państwa dla spółdzielni budownictwa mieszkaniowego oraz ich członków.

W tym celu Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i zgodnie z opinią Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego uchwala, co następuje:

Formy spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego i zasady jego finansowania.

§  1.
Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe realizują zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego:
1)
spółdzielnie mieszkaniowe (lokatorskie),
2)
spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe (własnościowe),
3)
spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych.
§  2.
W zależności od źródeł finansowania spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe może być realizowane przez spółdzielnie wymienione w § 1 w formie:
1)
spółdzielczego budownictwa powszechnego,
2)
spółdzielczego budownictwa zakładowego,
3)
spółdzielczego budownictwa resortowego.
§  3.
1.
Spółdzielcze budownictwo powszechne finansowane jest ze środków własnych członków spółdzielni i kredytu bankowego przyznanego przez prezydium właściwej rady narodowej.
2.
Spółdzielcze budownictwo zakładowe finansowane jest ze środków własnych członków spółdzielni i ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych.
3.
Spółdzielcze budownictwo resortowe finansowane jest ze środków własnych członków spółdzielni i kredytu bankowego udzielanego spółdzielni na wniosek zakładu pracy.
§  4.
Spółdzielnie mogą uzyskać pomoc kredytową pod warunkiem:
1)
posiadania tytułu własności lub prawa wieczystego użytkowania terenu przeznaczonego pod zabudowę,
2)
zgromadzenia wkładów mieszkaniowych lub budowlanych w wysokości określonej w § 28 ust. 1-3,
3)
przestrzegania obowiązujących normatywów projektowania i jednostkowych kosztów budowy.
§  5.
1.
Spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać kredyt bankowy w następującej wysokości w stosunku do kosztów budowy mieszkań:
1)
przy standardzie podstawowym - 85%,
2)
przy standardzie wyższym:
a)
w miastach do 20 tysięcy mieszkańców oraz w osiedlach i gromadach - 82%,
b)
w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców do 100 tysięcy mieszkańców:

- w strefie śródmiejskiej - 80%,

- w pozostałych strefach - 82%,

c)
w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców:

- w strefie centralnej - 78%,

- w strefie śródmiejskiej - 80%,

- w pozostałych strefach - 82%.

Podziału miasta na strefy dokonuje prezydium miejskiej rady narodowej.

2.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe realizujące budownictwo wielorodzinne mogą uzyskać kredyt bankowy w następującej wysokości w stosunku do kosztów budowy mieszkań:
1)
przy standardzie podstawowym - do 60%,
2)
przy standardzie wyższym - do 50%.
3.
Spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, realizujące budownictwo domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych, mogą uzyskać kredyt bankowy w następującej wysokości w stosunku do kosztów budowy domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych:
1)
w miastach, osiedlach i gromadach położonych na terenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz na pozostałych terenach w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, osiedlach i gromadach - do 80%,
2)
w miastach nie wymienionych w pkt 1 - do 75%.
4.
Przez koszt budowy mieszkań lub domów jednorodzinnych, stanowiący podstawę obliczenia wysokości kredytu bankowego oraz wkładów mieszkaniowych i zaliczek na wkłady budowlane, należy rozumieć inwestorski koszt globalny (koszt bezpośredni budowy oraz koszty podstawowych urządzeń towarzyszących), pomniejszony o koszt budowy urządzeń, o których mowa w § 6 ust. 1.
§  6.
1.
Spółdzielnie mogą uzyskiwać kredyt bankowy na budowę podstawowych urządzeń socjalno-kulturalnych, usługowych i handlowych w wysokości pełnych kosztów ich budowy.
2.
Przy realizacji spółdzielczego budownictwa resortowego, do czasu skierowania przez zakład pracy kandydatów na członków spółdzielni, bank finansujący - na wniosek zakładu pracy - udzieli spółdzielni budownictwa mieszkaniowego bezprocentowego kredytu bankowego do wysokości wymaganych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.
3.
Spółdzielnie mieszkaniowe otrzymują dodatkowo kredyt bankowy na budowę mieszkań pozostawionych w rezerwie, o której mowa w § 26, w wysokości odpowiadającej wkładom mieszkaniowym. Kredyt ten jest spłacany w całości z chwilą przydzielenia tych mieszkań członkom spółdzielni.
4. 1
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, realizujące budownictwo wielorodzinne, w razie niemożności zgromadzenia przed rozpoczęciem budowy wymaganych wkładów budowlanych, mogą uzyskać w latach 1966-1970 kredyt bankowy do wysokości tych wkładów. Kredyt ten jest spłacany w całości z chwilą zgromadzenia przez kandydatów i członków spółdzielni wymaganych wkładów budowlanych, nie później jednak niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku.
5. 2
Kredyt, o którym mowa w ust. 4, jest udzielany spółdzielniom z oprocentowaniem w wysokości 1% w stosunku rocznym.
6. 3
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego może ustalić maksymalną wysokość kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych oraz na budowę urządzeń, o których mowa w ust. 1.
§  7.
1.
Kredyt bankowy na budowę mieszkań udzielany jest spółdzielniom mieszkaniowym bezprocentowo, a spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym i spółdzielczym zrzeszeniom budowy domów jednorodzinnych z oprocentowaniem w wysokości 1% w stosunku rocznym.
2.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1, jest spłacany w ratach kwartalnych:
1)
przez spółdzielnie mieszkaniowe z umorzeniem 1/3 przy terminowej spłacie pozostałych 2/3 każdej raty w ciągu:
a)
60 lat - przy budownictwie o podstawowym standardzie wyposażenia,
b)
45 lat - przy budownictwie o wyższym standardzie wyposażenia;

ulga polegająca na umorzeniu 1/3 raty może być wstrzymana przez prezydium powiatowej rady narodowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) w razie stwierdzenia powtarzających się zaniedbań w utrzymaniu budynku; stosowanie ulgi przywraca się z chwilą usunięcia wskazanych zaniedbań,

2)
przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w ciągu 25 lat, a przy budowie przez nie domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych na terenach nie uzbrojonych - w ciągu 45 lat;

po terminowej spłacie 80% kredytu bankowego przyznanego spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym na mieszkania w domach wielorodzinnych pozostała część kredytu podlega umorzeniu;

ulga polegająca na umorzeniu przysługuje, jeżeli dom i jego otoczenie utrzymane jest w należytym stanie; decyzję o umorzeniu podejmuje Bank Inwestycyjny na podstawie zaświadczenia właściwego organu prezydium miejskiej (dzielnicowej, osiedlowej) rady narodowej, stwierdzającego należyte utrzymanie domu i jego otoczenia,

3)
przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - w ciągu 25 lat, a przy budowie przez nie na terenach nie uzbrojonych - w ciągu 45 lat.
3.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe uprawnione są do otrzymania kredytu bankowego w wysokości 10% kosztów budowy dla mieszkań w domach wielorodzinnych, na które przed rozpoczęciem budowy wniosą wkłady budowlane w wysokości 90% kosztów. Kredyt ten podlega umorzeniu po zakończeniu budowy i rozliczeniu kosztów.
4.
Kredyt bankowy zaciągnięty na budowę podstawowych urządzeń socjalno-kulturalnych, usługowych i handlowych przez:
1)
spółdzielnie mieszkaniowe - jest nie oprocentowany i podlega spłacie w okresie 45 lat; kredyt udzielony na budowę urządzeń socjalno-kulturalnych podlega umorzeniu w wysokości 1/3 przy terminowej spłacie pozostałych 2/3 każdej raty,
2)
spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - jest oprocentowany w wysokości 1% w stosunku rocznym i podlega spłacie w ciągu 45 lat.
5.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez spółdzielnie na budowę wolno stojących podstawowych urządzeń towarzyszących, nie stanowiących własności spółdzielni, w osiedlach realizowanych wspólnie przez różnych inwestorów - podlega w całości umorzeniu. Umorzenia dokonuje Bank Inwestycyjny na wniosek spółdzielni.
§  8.
1.
Spłata kredytu bankowego rozpoczyna się po upływie roku od daty oddania obiektu do użytku, nie później jednak niż w 3 lata od daty jego przyznania, z wyjątkiem wypadków określonych w § 30. Minister Gospodarki Komunalnej może ustalić inny termin rozpoczęcia spłaty części kredytu bankowego udzielonego na sfinansowanie budowy kotłowni osiedlowych, jeżeli wykorzystanie kotłowni następuje sukcesywnie w miarę oddawania do użytku ogrzewanych obiektów.
2.
Odsetki za zwłokę w spłacie kredytu bankowego wynoszą 4% w stosunku rocznym.
§  9.
1.
Kredyt bankowy na budownictwo spółdzielcze przyznaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) bądź upoważniony przez prezydium jego organ.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego może ustalić zasady i tryb udzielania kredytów na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe.
§  10.
Przepisy §§ 4-8 i 11 mają odpowiednie zastosowanie przy udzielaniu i spłacie kredytów ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych oraz kredytów bankowych udzielonych zgodnie z przepisem § 3 ust. 3.

Zasady pomocy Państwa na remonty budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

§  11.
1.
Kredyt w wysokości równej nakładom poniesionym przez spółdzielnie na budowę urządzeń uzbrojenia terenu, które zostały nieodpłatnie przekazane na własność właściwym jednostkom państwowym, podlega jednorazowemu umorzeniu. Umorzeniu podlega również nie spłacony kredyt na urządzenia uzbrojenia terenu, przekazane do chwili wejścia w życie niniejszej uchwały.
2.
Umorzeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje Bank Inwestycyjny na wniosek spółdzielni.
§  12.
Minister Finansów podejmie kroki mające na celu zwolnienie spółdzielni od podatku od nieruchomości oraz od obowiązku odprowadzania do budżetów rad narodowych kwot pobranych tytułem podatku od lokali.
§  13.
Warunkiem korzystania przez spółdzielnie z ulg, o których mowa w §§ 11 i 12, jest przeznaczanie środków finansowych, uzyskanych przez spółdzielnie w związku z tymi ulgami, w całości na fundusz remontowy spółdzielni.
§  14.
1.
Spółdzielnie są uprawnione do korzystania z kredytu bankowego na remonty kapitalne domów mieszkalnych z okresem spłaty do 10 lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 1% w stosunku rocznym.
2.
Zasady i warunki udzielania kredytów bankowych na remonty kapitalne domów mieszkalnych ustali Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Wykonawstwo budowlane, zaopatrzenie materiałowe i obsługa inwestorska.

§  15.
Zlecenia spółdzielni na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów są przyjmowane do realizacji przez państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i remontowo-budowlane na równi ze zleceniami jednostek państwowych i według tych samych cen.
§  16.
1.
Spółdzielnie wykonujące roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji i remontów systemem gospodarczym uprawnione są do zakupu materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego i środków transportu z ilości przeznaczonej dla odbiorców pozarynkowych na warunkach i po cenach obowiązujących inwestorów państwowych.
2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i właściwi ministrowie uwzględnią w planach i rozdzielnikach potrzeby spółdzielni w zakresie materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego i środków transportu.
3.
Spółdzielnie uprawnione są do korzystania ze średnioterminowych kredytów bankowych na zakup sprzętu budowlanego, środków transportu, uruchomienie produkcji elementów budowlanych w razie prowadzenia inwestycji i remontów systemem gospodarczym oraz na wstępne prace przygotowawcze dużych osiedli mieszkaniowych (badania geologiczne, hydrogeologiczne, prace geodezyjne, studia projektowe itp.).
4.
Zasady i warunki przyznawania kredytu, o którym mowa w ust. 3, ustali Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
§  17.
Dla wykonania swych zadań spółdzielczość mieszkaniowa może organizować własne służby inwestycyjne oraz ma prawo do korzystania z odpłatnych usług państwowych służb inwestycyjnych na podstawie wieloletnich umów powierniczych.

Zasady rejestracji kandydatów, przyjmowania członków i przydziału mieszkań.

§  18.
1.
Osoby ubiegające się o mieszkania spółdzielcze, z wyjątkiem osób wymienionych w § 19 ust. 5, są rejestrowane przez spółdzielnie jako kandydaci na członków spółdzielni.
2.
Wniosek o wpisanie do rejestru kandydat składa do spółdzielni bezpośrednio lub za pośrednictwem swego zakładu pracy. Warunkiem zarejestrowania kandydata jest okazanie przez niego książeczki mieszkaniowej Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO). Za osobę małoletnią działają jej ustawowi przedstawiciele (rodzice, opiekunowie).
3.
Kandydat na członka spółdzielni jest zobowiązany gromadzić wkład na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej PKO. Wysokość wkładu ustala wstępnie spółdzielnia w formie pisemnej przy rejestracji kandydata, zależnie od wielkości i standardu mieszkania. Jeżeli kandydat wycofa oszczędności z mieszkaniowej książeczki oszczędnościowej PKO, zostaje skreślony z rejestru kandydatów.
4.
Kandydat ma prawo ubiegania się o pomoc na uzupełnienie wkładu do spółdzielni oraz uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez spółdzielnię. Kandydat, który zgromadził wkład w ustalonej wysokości, ma prawo ubiegania się o przyjęcie na członka spółdzielni.
§  19.
1.
Członkiem spółdzielni może zostać osoba, która:
1)
jest wpisana do rejestru kandydatów w jednej ze spółdzielni,
2)
zgromadziła wkład mieszkaniowy lub zaliczkę na wkład budowlany w ustalonej wysokości,
3)
złożyła wniosek o przyjęcie na członka spółdzielni i wniosek o przydział mieszkania według wzoru obowiązującego w spółdzielniach,
4)
została skierowana przez zakład pracy w wypadku spółdzielczego budownictwa resortowego lub zakładowego,
5)
w miejscowościach objętych szczególnymi przepisami meldunkowymi - jest zameldowana na pobyt stały bądź uzyskała przyrzeczenie zameldowania.

Szczegółowe warunki przyjęcia oraz prawa i obowiązki członka spółdzielni określają zasady statutowe, ustalone przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

2.
Podejmując decyzję o przyjęciu na członka spółdzielni, zarząd spółdzielni określa - na podstawie wniosku społecznej komisji mieszkaniowej - orientacyjny termin przydziału oraz standard mieszkania. O lokalizacji mieszkania zarząd zawiadamia członka spółdzielni nie później niż na rok przed przewidywanym terminem oddania mieszkania do użytku. Lokalizacja mieszkania powinna być w miarę możności ustalona najbliżej miejsca pracy członka spółdzielni.
3.
Kandydaci, którzy systematycznie oszczędzali na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych PKO przez okres co najmniej 4 lat, powinni być przyjmowani na członków spółdzielni w pierwszej kolejności.
4.
W miejscowościach, w których liczba osób ubiegających się o przydział mieszkań z powszechnego budownictwa spółdzielczego przekracza planowaną liczbę mieszkań na okres najbliższych 5 lat, Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w porozumieniu z prezydium właściwej rady narodowej może wprowadzić przejściowo okres minimalnego stażu kandydackiego.
5.
Od warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zwolnione osoby:
1)
skierowane przez zakład pracy na mieszkania ze spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego,
2)
które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub konieczności natychmiastowej rozbiórki domu,
3)
przenoszone służbowo do miejscowości będącej siedzibą spółdzielni, jeżeli na zwolnienie od kandydowania i stażu wyrazi zgodę komisja do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium miejskiej rady narodowej,
4)
skierowane do dnia 31 grudnia 1965 r. przez komisje do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych - które otrzymały na piśmie przed wejściem w życie niniejszej uchwały zapewnienie przydziału mieszkań kwaterunkowych, a w wyniku weryfikacji według nowych zasad kwalifikują się do otrzymania mieszkań spółdzielczych,
5)
dokonujące zamiany lokali.
§  20.
1.
Spółdzielnie posiadające w eksploatacji bądź budujące domy wielorodzinne powołują spośród członków spółdzielni społeczne komisje mieszkaniowe. Zasady powoływania i działania społecznych komisji mieszkaniowych określi Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
2.
Do zakresu działania społecznych komisji mieszkaniowych należy w szczególności:
1)
kwalifikowanie i opracowywanie wniosków w sprawie wstępnego terminu przydziału mieszkań oraz ich standardu,
2)
rozpatrywanie imiennych rocznych projektów list przydziałów mieszkań,
3)
rozpatrywanie zastrzeżeń i uwag, o których mowa w § 21 ust. 2,
4)
przeprowadzanie kontroli prawidłowości zasiedlania mieszkań w domach spółdzielni.
§  21.
1.
Projekty list przydziałów mieszkań powinny być podane do publicznej wiadomości najpóźniej w listopadzie roku poprzedzającego oddanie tych mieszkań do użytku przez wywieszenie na okres 2 tygodni:
1)
w lokalu spółdzielni - co do spółdzielczego budownictwa powszechnego,
2)
w lokalu spółdzielni i zakładzie pracy - co do spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego.
2.
Kandydaci i członkowie spółdzielni oraz inne osoby mają prawo zgłaszania zastrzeżeń i uwag do ustaleń zawartych w projektach list, o których mowa w ust. 1. Nie uwzględnione zastrzeżenia i uwagi wraz ze stanowiskiem społecznej komisji mieszkaniowej zarząd spółdzielni przekazuje łącznie z projektem list przydziałów mieszkań komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium miejskiej (osiedlowej) rady narodowej.
3. 4
Projekty list przydziału mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, realizowanym przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe według zasad określonych w § 6 ust. 4, zarządy spółdzielni przedstawiają do zatwierdzenia komisjom do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku.
4. 5
Projekty list przydziałów mieszkań podlegają zatwierdzeniu przez komisje do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych w terminie jednego miesiąca od daty ich przedstawienia.
5. 6
Zatwierdzone listy przydziałów mieszkań są wywieszane:
1)
w lokalach spółdzielni i prezydium miejskiej (osiedlowej) rady narodowej - co do spółdzielczego budownictwa powszechnego,
2)
w lokalu spółdzielni i zakładzie pracy - co do spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego.
§  22.
Przydziału mieszkań dokonuje zarząd spółdzielni na podstawie listy przydziałów mieszkań, zatwierdzonej przez komisję do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium właściwej rady narodowej.
§  23.
1.
Listy przydziałów mieszkań powinny być sporządzone z uwzględnieniem wstępnie określonego terminu przydziału, o którym mowa w § 19 ust. 2, oraz następującej kolejności członków spółdzielni:
1)
przekwaterowywanych z budynków podlegających wyburzeniu,
2)
zajmujących pomieszczenia nie nadające się do zamieszkania,
3)
zwalniających całkowicie mieszkania państwowe w dobrym stanie technicznym,
4)
zajmujących lokale zagęszczone poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę,
5)
pozostałych.
2.
Zakłady pracy stawiające wnioski co do kolejności przydziału mieszkań ze spółdzielczego budownictwa zakładowego powinny brać również pod uwagę przydatność zawodową i postawę społeczną.
§  24.
1.
W razie niezasiedlenia w terminie wyznaczonym przez spółdzielnię mieszkań budowanych w ramach spółdzielczego budownictwa zakładowego i resortowego zakład pracy ponosi koszty utrzymania tych mieszkań.
2.
W razie niezasiedlenia mieszkań w terminie 3 miesięcy od dnia oddania ich do użytku spółdzielnia może je przydzielić innym osobom - członkom spółdzielni. W zamian za te mieszkania spółdzielnia powinna postawić do dyspozycji zakładu pracy inne równorzędne mieszkania w późniejszym terminie.
3.
W razie zwolnienia mieszkania przez pracownika zakładu, zakład pracy kieruje na to miejsce innego pracownika.
§  25.
1.
Powierzchnię mieszkania przydzielanego członkowi spółdzielni ustala się według następujących zasad zasiedlenia:
1)
w spółdzielniach mieszkaniowych - według norm zasiedlenia odpowiadających normatywom projektowania,
2)
w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych budujących domy wielorodzinne - według norm zasiedlenia obowiązujących ogólnie przed dniem 4 lipca 1961 r.
2.
Młode, bezdzietne małżeństwa mają prawo do przydziału mieszkań większych o normę dla jednej osoby.
3.
Członkowie spółdzielni mają prawo do uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami. Spółdzielnie nie mogą pobierać z tego tytułu dodatkowych opłat.
§  26.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego wyda w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej wytyczne dla spółdzielni mieszkaniowych w sprawie zapewnienia niezbędnej rezerwy mieszkań:
1)
dla osób przenoszonych służbowo z innych miejscowości na podstawie postanowień określonych odrębnymi przepisami,
2)
w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach,

jeżeli osoby te przystąpią na członków spółdzielni.

Wysokość wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

§  27.
1.
Wkładem mieszkaniowym w spółdzielni mieszkaniowej jest kwota wniesiona przez członka spółdzielni na pokrycie części kosztów budowy przypadających na mieszkanie.
2.
Wkładem budowlanym w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej lub w zrzeszeniu budowy domów jednorodzinnych jest kwota wniesiona przez członka spółdzielni na pokrycie całkowitego kosztu budowy przypadającego na jego mieszkanie lub dom jednorodzinny; kwota ta może być wniesiona w całości bądź też w formie zaliczki na wkład i spłaty kredytu bankowego.
§  28.
1.
Kandydaci i członkowie spółdzielni mieszkaniowych wnoszą wkłady mieszkaniowe obliczane od kosztów budowy mieszkań w następującej wysokości:
1)
przy podstawowym standardzie - 15%,
2)
przy wyższym standardzie:
a)
w miastach do 20 tysięcy mieszkańców oraz w osiedlach i gromadach - 18%,
b)
w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców do 100 tysięcy mieszkańców:

- w strefie śródmiejskiej - 20%,

- w pozostałych strefach - 18%,

c)
w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców:

- w strefie centralnej - 22%,

- w strefie śródmiejskiej - 20%,

- w pozostałych strefach - 18%,

zgodnie z podziałem miasta na strefy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2.
Kandydaci i członkowie spółdzielni budowlano-mieszkaniowych realizujących budownictwo wielorodzinne wnoszą zaliczki na wkłady budowlane obliczane od kosztów budowy mieszkań w następującej wysokości:
1)
przy podstawowym standardzie - co najmniej 40%,
2)
przy wyższym standardzie - co najmniej 50%.
3. 7
Członkowie spółdzielni budowlano-mieszkaniowych, realizujących budownictwo wielorodzinne na zasadach określonych w § 6 ust. 4, wnoszą wkłady budowlane w wysokości określonej w ust. 2 - najpóźniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku. Wkłady te zaliczane są na poczet spłaty przyznanego kredytu bankowego.
4. 8
Kandydaci i członkowie spółdzielni budowlano-mieszkaniowych oraz spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych realizujących budownictwo domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych wnoszą zaliczki na wkłady budowlane, obliczane od kosztów budowy domów (lokali w małych domach mieszkalnych), w następującej wysokości:
1)
w miastach, osiedlach i gromadach położonych na terenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz na pozostałych terenach w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, osiedlach i gromadach - co najmniej 20%,
2)
w miastach nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej 25%.
5. 9
Na wkład mieszkaniowy lub budowlany może być zaliczona wniesiona przez członków spółdzielni oraz ich rodziny wartość pracy oraz materiały budowlane.
§  29.
1.
Wysokość i warunki udzielania pomocy na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego osobom ubiegającym się o przyjęcie na członków spółdzielni określają przepisy o zakładowych funduszach mieszkaniowych i zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych.
2.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na członków spółdzielni, zatrudnione w zakładach pracy nie tworzących zakładowych funduszów mieszkaniowych bądź nie posiadających dostatecznych środków na rachunkach tych funduszów, mogą uzyskać pomoc w formie kredytu bankowego na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Pomoc ta może być udzielana do wysokości 2/3 wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej lub do wysokości 10% kosztów budowy w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej i spółdzielczym zrzeszeniu budowy domów jednorodzinnych. Okres spłaty nie może przekraczać 5 lat. W uzasadnionych wypadkach - określonych w odrębnych przepisach, o których mowa w ust. 3 - pomoc na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej może być udzielona w pełnej wysokości wkładu oraz umorzona w całości lub w części.
2a. 10
Pomoc, o której mowa w ust. 2, uzyskać mogą również przekwaterowywani z budynków wyburzanych rzemieślnicy i pracownicy nie uspołecznionych zakładów pracy. Pomoc ta nie podlega umorzeniu.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej oraz po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ustali szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 2.
4.
Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanego ministra może zezwolić na pokrycie wkładów mieszkaniowych w spółdzielczym budownictwie resortowym za pracowników zatrudnionych w szczególnie ważnych budowanych i rozbudowywanych zakładach przemysłowych - ze środków tych zakładów.
§  30.
Na okres spłaty pożyczek, o których mowa w § 29, odracza się w stosunku do spółdzielni i ich członków rozpoczęcie spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych na budowę mieszkań.

Zadania prezydiów rad narodowych i związków zawodowych.

§  31.
1.
W celu zapewnienia jednolitej polityki państwa prezydia rad narodowych koordynują i nadzorują spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, czuwają nad prawidłowym kształtowaniem sieci spółdzielni, realizacją planów, zabezpieczeniem stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, estetyką i czystością osiedli, jak i zasiedlaniem mieszkań.
2.
Prezydia rad narodowych udzielają spółdzielczości mieszkaniowej w realizacji jej zadań wszechstronnej pomocy, a w szczególności zapewniają:
1)
odpowiednio przygotowane pod zabudowę tereny budowlane (uzbrojone i o uregulowanym stanie prawnym),
2)
dokumentację projektowo-kosztorysową w wojewódzkich zestawach projektów, uwzględniającą potrzeby spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
3)
realizację inwestycji towarzyszących (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia itp.),
4)
pomoc w ulokowaniu zleceń inwestycyjnych w państwowych przedsiębiorstwach budowlanych,
5)
powiązanie działalności samorządu spółdzielczego z pracą komisji rad narodowych, pomagają spółdzielniom w prawidłowej organizacji i działalności samorządu mieszkańców w domach i osiedlach spółdzielczych, wiążąc go z samorządem mieszkańców w mieście, oraz otaczają opieką prowadzoną przez spółdzielnie w porozumieniu z masowymi organizacjami społecznymi działalność społeczno-samorządową,
6)
pomoc dla spółdzielni w rozwijaniu współpracy z zakładami pracy i w zawieraniu umów o realizację spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego.
3.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i zrzeszone w nim spółdzielnie przedstawiać będą prezydiom właściwych rad narodowych okresowe informacje o rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej oraz wnioski w tym zakresie. Prezydia rad narodowych powinny rozpatrywać te informacje i udzielać spółdzielniom niezbędnej pomocy.
§  32.
Organizacje związkowe przy współpracy z samorządem robotniczym i administracją gospodarczą powinny zapewnić pomoc w rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej. Szczególną uwagę powinny one zwrócić na:
1)
wyjaśnianie robotnikom i pracownikom nowych zasad uzyskiwania mieszkań w budownictwie spółdzielczym,
2)
współdziałanie w upowszechnianiu i rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej, przede wszystkim przez rozwijanie wśród załóg systematycznego oszczędzania na mieszkania spółdzielcze,
3)
zapewnienie maksymalnego wykorzystania środków zgromadzonych na rachunkach zakładowych funduszów mieszkaniowych na realizację budownictwa zakładowego w formie spółdzielczej,
4)
aktywny udział w pracach organów samorządowych spółdzielczości mieszkaniowej oraz pomoc w rozwijaniu samorządu mieszkańców,
5)
współdziałanie w zapewnieniu prawidłowego rozdziału mieszkań, zabezpieczającego interesy ludzi pracy.

Przepisy końcowe.

§  33.
1.
Członkowie przyjęci do spółdzielni przed dniem ogłoszenia niniejszej uchwały, którzy przed dniem 1 stycznia 1966 r. wniosą wkład w pełnej wysokości określonej w uchwale nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 22, poz. 133 i z 1959 r. Nr 57, poz. 276), zachowują prawo do otrzymania mieszkań na ustalonych w niej warunkach, z zastrzeżeniem przepisu § 19 ust. 1 pkt 5.
2.
Pozostali członkowie spółdzielni zachowują prawo do otrzymania mieszkania w kolejności ustalonej wstępnie przez spółdzielnię, pod warunkiem uzupełnienia w terminie do dnia 31 grudnia 1966 r. wkładu do wysokości określonej w niniejszej uchwale.
3.
Członkowie spółdzielni, wymienieni w ust. 2, mogą ubiegać się o przyznanie im mieszkań na warunkach określonych w ust. 1. Decyzje w tej sprawie będą podejmować komisje do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich rad narodowych, biorąc pod uwagę sytuację materialną, mieszkaniową, opinie zakładów pracy oraz wysokość zgromadzonego wkładu przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
4.
Kredyt bankowy udzielony spółdzielniom mieszkaniowym na budowę mieszkań o standardzie podstawowym, oddanych do użytku w 1965 r., podlega spłacie w ciągu 60 lat.
5.
Umorzenia kredytów bankowych przewidziane w niniejszej uchwale, a dokonywane przez Bank Inwestycyjny, są pokrywane z budżetu Państwa.
§  34.
Warunki i zasady realizacji przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - budownictwa mieszkaniowego za zagraniczne środki płatnicze regulują odrębne przepisy.
§  35.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego dostosuje wewnętrzne przepisy do zasad ustalonych niniejszą uchwałą.
§  36.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski z 1957 r. Nr 22, poz. 157, z 1962 r. Nr 84, poz. 391 oraz z 1963 r. Nr 3, poz. 5 i Nr 13, poz. 69) - w części dotyczącej spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
2)
uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 22, poz. 133 i z 1959 r. Nr 57, poz. 276),
3)
uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
4)
uchwała nr 279 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie niskiego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenach nie uzbrojonych.
§  37.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów, Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i innym zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
§  38.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że nie ma zastosowania do rozdziału kredytów w 1965 r. oraz do przydziałów mieszkań w budynkach przewidzianych do zasiedlenia w 1965 r.
1 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
2 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
3 § 6 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
4 § 21 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
5 § 21 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
6 § 21 ust. 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
7 § 28 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
8 § 28 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
9 § 28 ust. 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
10 § 29 ust. 2a dodany przez § 1 uchwały nr 38 z dnia 23 lutego 1967 r. (M.P.67.13.66) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1967 r.