Wykonawstwo budowlane, zaopatrzenie materiałowe i obsługa inwestorska. - Rozdział 3 - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju... - M.P.1965.27.133 - OpenLEX

Rozdział 3 - Wykonawstwo budowlane, zaopatrzenie materiałowe i obsługa inwestorska. - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

Rozdział  3.

Wykonawstwo budowlane, zaopatrzenie materiałowe i obsługa inwestorska.

§  15.
Zlecenia spółdzielni na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów są przyjmowane do realizacji przez państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i remontowo-budowlane na równi ze zleceniami jednostek państwowych i według tych samych cen.
§  16.
1.
Spółdzielnie wykonujące roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji i remontów systemem gospodarczym uprawnione są do zakupu materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego i środków transportu z ilości przeznaczonej dla odbiorców pozarynkowych na warunkach i po cenach obowiązujących inwestorów państwowych.
2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i właściwi ministrowie uwzględnią w planach i rozdzielnikach potrzeby spółdzielni w zakresie materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego i środków transportu.
3.
Spółdzielnie uprawnione są do korzystania ze średnioterminowych kredytów bankowych na zakup sprzętu budowlanego, środków transportu, uruchomienie produkcji elementów budowlanych w razie prowadzenia inwestycji i remontów systemem gospodarczym oraz na wstępne prace przygotowawcze dużych osiedli mieszkaniowych (badania geologiczne, hydrogeologiczne, prace geodezyjne, studia projektowe itp.).
4.
Zasady i warunki przyznawania kredytu, o którym mowa w ust. 3, ustali Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
§  17.
Dla wykonania swych zadań spółdzielczość mieszkaniowa może organizować własne służby inwestycyjne oraz ma prawo do korzystania z odpłatnych usług państwowych służb inwestycyjnych na podstawie wieloletnich umów powierniczych.