Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na niskie spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe realizowane na... - M.P.1965.6.19 - OpenLEX

Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na niskie spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenach nie uzbrojonych.

Monitor Polski

M.P.1965.6.19

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 19 grudnia 1964 r.
w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na niskie spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenach nie uzbrojonych.

Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały nr 279 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie niskiego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenach nie uzbrojonych zarządzam, co następuje:
1.
Dla spółdzielni budowlano-mieszkaniowych i spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych, budujących domy o wysokości do 2 kondygnacji w zabudowie szeregowej lub innej zwartej, bliźniaczej albo wolnostojącej, ustala się maksymalną wysokość kredytu bankowego w kwocie:
1)
125.000 zł na terenie ziem zachodnich i północnych oraz na pozostałych terenach w gromadach, osiedlach i miastach do 100.000 mieszkańców,
2)
117.000 zł na terenach nie wymienionych w pkt 1 w miastach powyżej 100.000 mieszkańców.
2.
Kredyt bankowy o wysokości określonej w ust. 1 może być przyznany na budowę jednego mieszkania w domu wielomieszkaniowym lub w małym domu mieszkalnym albo na budowę domu jednorodzinnego.
1.
Warunkiem przyznania kredytu bankowego w wysokości określonej w § 1 jest:
1)
realizowanie przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych budownictwa niskiego na terenach określonych w § 1 ust. 2 i 3 uchwały nr 279 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie niskiego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, realizowanego na terenach nie uzbrojonych,
2)
przyjęcie przez wymienione spółdzielnie na członków osób skierowanych przez zakłady pracy lub prezydium właściwej rady narodowej. Prezydia rad narodowych mogą kierować na członków spółdzielni rzemieślników, świadczących usługi na rzecz ludności zamieszkałej w osiedlu budowanym przez spółdzielnię,
3)
zgromadzenie przez poszczególnych członków spółdzielni wkładu własnego w wysokości 20% globalnych kosztów budowy na terenach określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lub 25% na terenach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia,
4)
nieprzekroczenie w zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej bezpośredniego kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 1.650 zł.
2.
Przekroczenie określonego w ust. 1 pkt 4 bezpośredniego kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania jest dopuszczalne w granicach do 3% wyłącznie ze środków własnych przyszłych użytkowników z przeznaczeniem na dodatkowe uzupełnienie wyposażenia i wykończenia mieszkań. Inwestor przedstawia wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową aneks do kosztorysu obejmujący wykaz robót dodatkowych, o których wyżej mowa.
1.
Niezależnie od kredytu bankowego ustalonego w § 1 spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych, realizujące niskie budownictwo mieszkaniowe na terenach nie uzbrojonych, mogą uzyskać kredyt na budowę lokali handlowych i socjalno-kulturalnych. Dotyczy to lokali, które zgodnie z przepisami uchwały nr 363 Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad opracowania szczegółowych planów miejskiego budownictwa mieszkaniowego oraz zasad planowania i finansowania tego budownictwa i urządzeń towarzyszących na okres lat 1961–1965 (Monitor Polski Nr 78, poz. 325) - są zaliczane do podstawowych urządzeń towarzyszących. Maksymalna wysokość kredytu bankowego przyznanego na ten cel nie może przekraczać 2.000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.
2.
Uzyskanie kredytu określonego w ust. 1 nie wymaga zgromadzenia przez członków środków własnych, jeżeli wysokość kredytu odpowiada planowanym kosztom budowy wymienionych lokali.
Kredyt bankowy dla spółdzielni budowlano-mieszkaniowych i spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych, budujących domy wielomieszkaniowe, domy jednorodzinne oraz lokale w małych domach mieszkalnych, nie spełniające warunków określonych w uchwale nr 279 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie niskiego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenach nie uzbrojonych, może być udzielony w wysokości i na warunkach określonych w zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 lutego 1964 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 14, poz. 65).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą w stosunku do zadań inwestycyjnych rozpoczętych po dniu 12 września 1964 r.