Dodatkowa pomoc Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1958.22.133 - OpenLEX

Dodatkowa pomoc Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1958.22.133

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1959 r.

UCHWAŁA NR 59
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 1958 r.
w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

W celu zapewnienia bardziej sprzyjających warunków rozwoju spółdzielni mieszkaniowych jako dobrowolnych zrzeszeń społeczno-gospodarczych organizujących inicjatywę ludzi pracy w zakresie realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego, Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych i Związku Spółdzielni Mieszkaniowych uchwala, co następuje:
Przepisy niniejszej uchwały stanowią uzupełnienie przepisów w zakresie pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, określonej w uchwale nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157).
Z pomocy określonej w uchwale nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. oraz w niniejszej uchwale korzystają również realizujące budownictwo przyzakładowe spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, budowlano-mieszkaniowe oraz budujące domy jednorodzinne.
1.
Spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego otrzymują długoterminowy kredyt bankowy bezprocentowo. Ryczałtowe koszty obsługi bankowej tego kredytu ustala się w wysokości 0,2% od sumy wypłat i 0,2% od rat uiszczanych na poczet spłaty kredytu. Odsetki zwłoki pobiera się nadal w dotychczasowej wysokości.
2.
Spółdzielniom mieszkaniowym typu lokatorskiego przyznaje się następujące ulgi w zakresie spłaty kredytu:
a)
przy terminowej zapłacie 2/3 każdej raty kredytu długoterminowego umarza się pozostałą część raty albo
b)
przy przyjęciu przez spółdzielnię zobowiązania uiszczania spłat rocznych w wysokości 2,5% sumy kredytu umarza się 40% kredytu po 24 latach regularnego wywiązywania się z przyjętego zobowiązania.
3.
Wysokość kredytu bankowego dla spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego nie może przekraczać 85% kosztów budowy. Do wkładu własnego spółdzielni można zaliczyć uiszczoną przez spółdzielnię opłatę za prawo własności czasowej przy nabyciu terenu. Na poczet wkładu własnego spółdzielni można zaliczyć również udowodnione koszty nabycia na własność terenu, jednakże w wysokości nie przekraczającej opłaty, jaka przypadałaby na rzecz Państwa za ustanowienie prawa własności czasowej.
4.
Uzyskanie przez spółdzielnię przed wejściem w życie niniejszej uchwały kredytu w wysokości 90% kosztów budowy domu nie pozbawia uprawnień do ulg przewidzianych w ust. 1 i 2, pod warunkiem spłaty przez spółdzielnię 5% zaciągniętej pożyczki bankowej w ciągu 5 lat, niezależnie od przypadających spłat ratalnych kredytu.
5.
Ulgi przewidziane w ust. 1 i 2 stosuje się wówczas, gdy wielkość mieszkań nie przekracza państwowych normatywów mieszkaniowych i dom oraz jego otoczenie są utrzymywane przez spółdzielnię w należytym stanie.
6.
Pomoc zakładu pracy w postaci pożyczek lub dotacji z funduszu zakładowego nie pozbawia uprawnień do ulg przewidzianych w ust. 1 i 2, jeżeli wkład pieniężny wnoszony przez członków spółdzielni nie jest niższy niż 5% kosztów budowy domu.
1.
Wysokość kredytu bankowego dla spółdzielni budowlano-mieszkaniowych budujących dla swoich członków mieszkania w domach wielorodzinnych i domy jednorodzinne nie może przekraczać:
a)
80% kosztów budowy przy budowie mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2,
b)
75% kosztów budowy przy budowie mieszkań o powierzchni użytkowej ponad 50 m2, lecz nie przekraczającej 85 m2.

Do wkładu własnego spółdzielni można zaliczyć uiszczoną przez spółdzielnię opłatę za prawo własności czasowej przy nabyciu terenu. Na poczet wkładu własnego spółdzielni można zaliczyć również udowodnione koszty nabycia na własność terenu, jednakże w wysokości nie przekraczającej opłaty, jaka przypadałaby na rzecz Państwa za ustanowienie prawa własności czasowej.

2.
Spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym, odpowiadającym warunkom ust. 1, utrzymującym dom i jego otoczenie w stanie należytym, przyznaje się następujące ulgi w zakresie spłaty kredytu:
a)
przy terminowym uiszczaniu rat kredytu długoterminowego rozłożonego na 25 lat po 4% rocznie umarza się po 20 latach pozostałe 20% nie spłaconego kredytu,
b)
w razie przyspieszenia spłaty kredytu w rocznych ratach w wysokości 5% kredytu każda umarza się po upływie 15 lat regularnej spłaty pozostałe 25% kredytu.
3.
Uzyskanie przez spółdzielnię przed wejściem w życie niniejszej uchwały kredytu w wysokości przekraczającej normy wymienione w ust. 1 nie pozbawia uprawnień do ulg przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem zobowiązania się spółdzielni do spłaty nadwyżki zaciągniętej pożyczki bankowej w ciągu 2 lat, niezależnie od przypadających spłat ratalnych kredytu.
Przepisy § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 o umorzeniu nie mają zastosowania do kredytów uzyskanych przez spółdzielnie przed dniem 1 stycznia 1950 r.
1. 1
W razie gdy spółdzielnia nie uzyskuje na realizację osiedlowych urządzeń usługowych, socjalnych i kulturalnych dotacji, o której mowa w § 24 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r., oraz nie mogła uzyskać od uspołecznionych przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych w użytkowaniu tych urządzeń środków na ich sfinansowanie, może korzystać na ten cel z kredytu bankowego udzielanego na tych samych warunkach co kredyt na budowę mieszkań, z zastrzeżeniami określonymi w ust. 2, 3 i 4.
2.
Przepisów §§ 3 i 4 o umarzalności części kredytu nie stosuje się do kredytów przyznanych spółdzielniom na budowę osiedlowych urządzeń usługowych (sklepy, warsztaty rzemieślnicze, bary mleczne, jadłodajnie itp.).
3.
Kredyty na budowę osiedlowych urządzeń socjalnych i kulturalnych umarza się na zasadach określonych w §§ 3 i 4.
4. 2
Udzielenie kredytu bankowego, o którym mowa w ust. 1, nie jest uwarunkowane posiadaniem przez spółdzielnię odpowiedniego wkładu własnego. Minister Gospodarki Komunalnej ustala maksymalną wysokość kredytu bankowego, który może być przydzielony na 1 m2 powierzchni użytkowej urządzeń usługowych, socjalnych i kulturalnych.
Jeśli spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego korzystają w zakresie realizacji inwestycji oraz kapitalnych remontów z usług państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych lub Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego, należność za usługi i materiały liczona jest przez tych wykonawców po cenach ustalonych dla inwestorów państwowych.
1.
Przy spłacie kredytu udzielonego przez Państwo spółdzielni na odbudowę domu na terenie Ziem Zachodnich stosuje się umorzenie części kredytu do wysokości i na zasadach określonych w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2, a ponadto po zakończeniu odbudowy umarza się 10% udzielonego kredytu.
2.
W razie korzystania z ulgi określonej w ust. 1 nie stosuje się umorzenia 25% kredytu na zasadach dotychczasowych.
Przed spłaceniem kredytu bankowego, a w każdym razie przed upływem okresu 5 lat po wybudowaniu przez spółdzielnię domu mieszkalnego, członek spółdzielni budowlano-mieszkaniowej nie może przenieść swoich uprawnień na inną osobę; uprawnień tych może się zrzec na rzecz spółdzielni za zwrotem wkładu.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów, innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 190 z dnia 12 maja 1959 r. (M.P.59.57.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 czerwca 1959 r.
2 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 190 z dnia 12 maja 1959 r. (M.P.59.57.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 czerwca 1959 r.