Zadania prezydiów rad narodowych i związków zawodowych. - Rozdział 6 - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego... - M.P.1965.27.133 - OpenLEX

Rozdział 6 - Zadania prezydiów rad narodowych i związków zawodowych. - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

Rozdział  6.

Zadania prezydiów rad narodowych i związków zawodowych.

§  31.
1.
W celu zapewnienia jednolitej polityki państwa prezydia rad narodowych koordynują i nadzorują spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, czuwają nad prawidłowym kształtowaniem sieci spółdzielni, realizacją planów, zabezpieczeniem stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, estetyką i czystością osiedli, jak i zasiedlaniem mieszkań.
2.
Prezydia rad narodowych udzielają spółdzielczości mieszkaniowej w realizacji jej zadań wszechstronnej pomocy, a w szczególności zapewniają:
1)
odpowiednio przygotowane pod zabudowę tereny budowlane (uzbrojone i o uregulowanym stanie prawnym),
2)
dokumentację projektowo-kosztorysową w wojewódzkich zestawach projektów, uwzględniającą potrzeby spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
3)
realizację inwestycji towarzyszących (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia itp.),
4)
pomoc w ulokowaniu zleceń inwestycyjnych w państwowych przedsiębiorstwach budowlanych,
5)
powiązanie działalności samorządu spółdzielczego z pracą komisji rad narodowych, pomagają spółdzielniom w prawidłowej organizacji i działalności samorządu mieszkańców w domach i osiedlach spółdzielczych, wiążąc go z samorządem mieszkańców w mieście, oraz otaczają opieką prowadzoną przez spółdzielnie w porozumieniu z masowymi organizacjami społecznymi działalność społeczno-samorządową,
6)
pomoc dla spółdzielni w rozwijaniu współpracy z zakładami pracy i w zawieraniu umów o realizację spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego.
3.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i zrzeszone w nim spółdzielnie przedstawiać będą prezydiom właściwych rad narodowych okresowe informacje o rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej oraz wnioski w tym zakresie. Prezydia rad narodowych powinny rozpatrywać te informacje i udzielać spółdzielniom niezbędnej pomocy.
§  32.
Organizacje związkowe przy współpracy z samorządem robotniczym i administracją gospodarczą powinny zapewnić pomoc w rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej. Szczególną uwagę powinny one zwrócić na:
1)
wyjaśnianie robotnikom i pracownikom nowych zasad uzyskiwania mieszkań w budownictwie spółdzielczym,
2)
współdziałanie w upowszechnianiu i rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej, przede wszystkim przez rozwijanie wśród załóg systematycznego oszczędzania na mieszkania spółdzielcze,
3)
zapewnienie maksymalnego wykorzystania środków zgromadzonych na rachunkach zakładowych funduszów mieszkaniowych na realizację budownictwa zakładowego w formie spółdzielczej,
4)
aktywny udział w pracach organów samorządowych spółdzielczości mieszkaniowej oraz pomoc w rozwijaniu samorządu mieszkańców,
5)
współdziałanie w zapewnieniu prawidłowego rozdziału mieszkań, zabezpieczającego interesy ludzi pracy.