Zasady pomocy Państwa na remonty budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. - Rozdział 2 - Zapewnienie warunków dalszego... - M.P.1965.27.133 - OpenLEX

Rozdział 2 - Zasady pomocy Państwa na remonty budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

Rozdział  2.

Zasady pomocy Państwa na remonty budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

§  11.
1.
Kredyt w wysokości równej nakładom poniesionym przez spółdzielnie na budowę urządzeń uzbrojenia terenu, które zostały nieodpłatnie przekazane na własność właściwym jednostkom państwowym, podlega jednorazowemu umorzeniu. Umorzeniu podlega również nie spłacony kredyt na urządzenia uzbrojenia terenu, przekazane do chwili wejścia w życie niniejszej uchwały.
2.
Umorzeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje Bank Inwestycyjny na wniosek spółdzielni.
§  12.
Minister Finansów podejmie kroki mające na celu zwolnienie spółdzielni od podatku od nieruchomości oraz od obowiązku odprowadzania do budżetów rad narodowych kwot pobranych tytułem podatku od lokali.
§  13.
Warunkiem korzystania przez spółdzielnie z ulg, o których mowa w §§ 11 i 12, jest przeznaczanie środków finansowych, uzyskanych przez spółdzielnie w związku z tymi ulgami, w całości na fundusz remontowy spółdzielni.
§  14.
1.
Spółdzielnie są uprawnione do korzystania z kredytu bankowego na remonty kapitalne domów mieszkalnych z okresem spłaty do 10 lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 1% w stosunku rocznym.
2.
Zasady i warunki udzielania kredytów bankowych na remonty kapitalne domów mieszkalnych ustali Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.