Zasady rejestracji kandydatów, przyjmowania członków i przydziału mieszkań. - Rozdział 4 - Zapewnienie warunków dalszego... - M.P.1965.27.133 - OpenLEX

Rozdział 4 - Zasady rejestracji kandydatów, przyjmowania członków i przydziału mieszkań. - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

Rozdział  4.

Zasady rejestracji kandydatów, przyjmowania członków i przydziału mieszkań.

§  18.
1.
Osoby ubiegające się o mieszkania spółdzielcze, z wyjątkiem osób wymienionych w § 19 ust. 5, są rejestrowane przez spółdzielnie jako kandydaci na członków spółdzielni.
2.
Wniosek o wpisanie do rejestru kandydat składa do spółdzielni bezpośrednio lub za pośrednictwem swego zakładu pracy. Warunkiem zarejestrowania kandydata jest okazanie przez niego książeczki mieszkaniowej Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO). Za osobę małoletnią działają jej ustawowi przedstawiciele (rodzice, opiekunowie).
3.
Kandydat na członka spółdzielni jest zobowiązany gromadzić wkład na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej PKO. Wysokość wkładu ustala wstępnie spółdzielnia w formie pisemnej przy rejestracji kandydata, zależnie od wielkości i standardu mieszkania. Jeżeli kandydat wycofa oszczędności z mieszkaniowej książeczki oszczędnościowej PKO, zostaje skreślony z rejestru kandydatów.
4.
Kandydat ma prawo ubiegania się o pomoc na uzupełnienie wkładu do spółdzielni oraz uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez spółdzielnię. Kandydat, który zgromadził wkład w ustalonej wysokości, ma prawo ubiegania się o przyjęcie na członka spółdzielni.
§  19.
1.
Członkiem spółdzielni może zostać osoba, która:
1)
jest wpisana do rejestru kandydatów w jednej ze spółdzielni,
2)
zgromadziła wkład mieszkaniowy lub zaliczkę na wkład budowlany w ustalonej wysokości,
3)
złożyła wniosek o przyjęcie na członka spółdzielni i wniosek o przydział mieszkania według wzoru obowiązującego w spółdzielniach,
4)
została skierowana przez zakład pracy w wypadku spółdzielczego budownictwa resortowego lub zakładowego,
5)
w miejscowościach objętych szczególnymi przepisami meldunkowymi - jest zameldowana na pobyt stały bądź uzyskała przyrzeczenie zameldowania.

Szczegółowe warunki przyjęcia oraz prawa i obowiązki członka spółdzielni określają zasady statutowe, ustalone przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

2.
Podejmując decyzję o przyjęciu na członka spółdzielni, zarząd spółdzielni określa - na podstawie wniosku społecznej komisji mieszkaniowej - orientacyjny termin przydziału oraz standard mieszkania. O lokalizacji mieszkania zarząd zawiadamia członka spółdzielni nie później niż na rok przed przewidywanym terminem oddania mieszkania do użytku. Lokalizacja mieszkania powinna być w miarę możności ustalona najbliżej miejsca pracy członka spółdzielni.
3.
Kandydaci, którzy systematycznie oszczędzali na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych PKO przez okres co najmniej 4 lat, powinni być przyjmowani na członków spółdzielni w pierwszej kolejności.
4.
W miejscowościach, w których liczba osób ubiegających się o przydział mieszkań z powszechnego budownictwa spółdzielczego przekracza planowaną liczbę mieszkań na okres najbliższych 5 lat, Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w porozumieniu z prezydium właściwej rady narodowej może wprowadzić przejściowo okres minimalnego stażu kandydackiego.
5.
Od warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zwolnione osoby:
1)
skierowane przez zakład pracy na mieszkania ze spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego,
2)
które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub konieczności natychmiastowej rozbiórki domu,
3)
przenoszone służbowo do miejscowości będącej siedzibą spółdzielni, jeżeli na zwolnienie od kandydowania i stażu wyrazi zgodę komisja do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium miejskiej rady narodowej,
4)
skierowane do dnia 31 grudnia 1965 r. przez komisje do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych - które otrzymały na piśmie przed wejściem w życie niniejszej uchwały zapewnienie przydziału mieszkań kwaterunkowych, a w wyniku weryfikacji według nowych zasad kwalifikują się do otrzymania mieszkań spółdzielczych,
5)
dokonujące zamiany lokali.
§  20.
1.
Spółdzielnie posiadające w eksploatacji bądź budujące domy wielorodzinne powołują spośród członków spółdzielni społeczne komisje mieszkaniowe. Zasady powoływania i działania społecznych komisji mieszkaniowych określi Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
2.
Do zakresu działania społecznych komisji mieszkaniowych należy w szczególności:
1)
kwalifikowanie i opracowywanie wniosków w sprawie wstępnego terminu przydziału mieszkań oraz ich standardu,
2)
rozpatrywanie imiennych rocznych projektów list przydziałów mieszkań,
3)
rozpatrywanie zastrzeżeń i uwag, o których mowa w § 21 ust. 2,
4)
przeprowadzanie kontroli prawidłowości zasiedlania mieszkań w domach spółdzielni.
§  21.
1.
Projekty list przydziałów mieszkań powinny być podane do publicznej wiadomości najpóźniej w listopadzie roku poprzedzającego oddanie tych mieszkań do użytku przez wywieszenie na okres 2 tygodni:
1)
w lokalu spółdzielni - co do spółdzielczego budownictwa powszechnego,
2)
w lokalu spółdzielni i zakładzie pracy - co do spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego.
2.
Kandydaci i członkowie spółdzielni oraz inne osoby mają prawo zgłaszania zastrzeżeń i uwag do ustaleń zawartych w projektach list, o których mowa w ust. 1. Nie uwzględnione zastrzeżenia i uwagi wraz ze stanowiskiem społecznej komisji mieszkaniowej zarząd spółdzielni przekazuje łącznie z projektem list przydziałów mieszkań komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium miejskiej (osiedlowej) rady narodowej.
3. 4
Projekty list przydziału mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, realizowanym przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe według zasad określonych w § 6 ust. 4, zarządy spółdzielni przedstawiają do zatwierdzenia komisjom do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku.
4. 5
Projekty list przydziałów mieszkań podlegają zatwierdzeniu przez komisje do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych w terminie jednego miesiąca od daty ich przedstawienia.
5. 6
Zatwierdzone listy przydziałów mieszkań są wywieszane:
1)
w lokalach spółdzielni i prezydium miejskiej (osiedlowej) rady narodowej - co do spółdzielczego budownictwa powszechnego,
2)
w lokalu spółdzielni i zakładzie pracy - co do spółdzielczego budownictwa resortowego i zakładowego.
§  22.
Przydziału mieszkań dokonuje zarząd spółdzielni na podstawie listy przydziałów mieszkań, zatwierdzonej przez komisję do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium właściwej rady narodowej.
§  23.
1.
Listy przydziałów mieszkań powinny być sporządzone z uwzględnieniem wstępnie określonego terminu przydziału, o którym mowa w § 19 ust. 2, oraz następującej kolejności członków spółdzielni:
1)
przekwaterowywanych z budynków podlegających wyburzeniu,
2)
zajmujących pomieszczenia nie nadające się do zamieszkania,
3)
zwalniających całkowicie mieszkania państwowe w dobrym stanie technicznym,
4)
zajmujących lokale zagęszczone poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę,
5)
pozostałych.
2.
Zakłady pracy stawiające wnioski co do kolejności przydziału mieszkań ze spółdzielczego budownictwa zakładowego powinny brać również pod uwagę przydatność zawodową i postawę społeczną.
§  24.
1.
W razie niezasiedlenia w terminie wyznaczonym przez spółdzielnię mieszkań budowanych w ramach spółdzielczego budownictwa zakładowego i resortowego zakład pracy ponosi koszty utrzymania tych mieszkań.
2.
W razie niezasiedlenia mieszkań w terminie 3 miesięcy od dnia oddania ich do użytku spółdzielnia może je przydzielić innym osobom - członkom spółdzielni. W zamian za te mieszkania spółdzielnia powinna postawić do dyspozycji zakładu pracy inne równorzędne mieszkania w późniejszym terminie.
3.
W razie zwolnienia mieszkania przez pracownika zakładu, zakład pracy kieruje na to miejsce innego pracownika.
§  25.
1.
Powierzchnię mieszkania przydzielanego członkowi spółdzielni ustala się według następujących zasad zasiedlenia:
1)
w spółdzielniach mieszkaniowych - według norm zasiedlenia odpowiadających normatywom projektowania,
2)
w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych budujących domy wielorodzinne - według norm zasiedlenia obowiązujących ogólnie przed dniem 4 lipca 1961 r.
2.
Młode, bezdzietne małżeństwa mają prawo do przydziału mieszkań większych o normę dla jednej osoby.
3.
Członkowie spółdzielni mają prawo do uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami. Spółdzielnie nie mogą pobierać z tego tytułu dodatkowych opłat.
§  26.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego wyda w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej wytyczne dla spółdzielni mieszkaniowych w sprawie zapewnienia niezbędnej rezerwy mieszkań:
1)
dla osób przenoszonych służbowo z innych miejscowości na podstawie postanowień określonych odrębnymi przepisami,
2)
w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach,

jeżeli osoby te przystąpią na członków spółdzielni.

4 § 21 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
5 § 21 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
6 § 21 ust. 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.

Trwa ładowanie dokumentów powiązanych...