Zm.: uchwała w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1967.13.66 - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1967.13.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1967 r.

UCHWAŁA Nr 38
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 1967 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
W uchwale nr 122 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 133 i z 1966 r. Nr 60, poz. 290) wprowadza się następującą zmianę:

w § 29 dodaje się nowy ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pomoc, o której mowa w ust. 2, uzyskać mogą również przekwaterowywani z budynków wyburzanych rzemieślnicy i pracownicy nie uspołecznionych zakładów pracy. Pomoc ta nie podlega umorzeniu.".

Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.