Zasady udzielania pomocy kredytowej na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych do spółdzielni budownictwa... - M.P.1965.27.143 - OpenLEX

Zasady udzielania pomocy kredytowej na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.143

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 maja 1965 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie § 29 ust. 3 uchwały nr 122 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 27, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Pracownikom uspołecznionych zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych i zawodowych, zwanych dalej "zakładami pracy", które nie tworzą zakładowych funduszów mieszkaniowych bądź nie posiadają dostatecznych środków na rachunkach tych funduszów, oraz rencistom mogą być udzielane bankowe pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego.
1.
Pożyczki udzielane są przez Bank Inwestycyjny ze środków przewidzianych na ten cel w planie kredytowym.
2.
Bank udziela pożyczki na wniosek osoby zainteresowanej, zaopiniowany przez zakład pracy i zakwalifikowany do pozytywnego załatwienia przez komisję do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydium miejskiej (osiedlowej) rady narodowej.
1.
Pożyczka na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej nie może przekraczać 2/3 tego wkładu.
2.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach osoby przekwaterowywane z budynków wyburzanych mogą uzyskać pożyczkę na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej do wysokości pełnego wkładu.
3.
Pożyczka na wkład budowlany w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej lub w spółdzielczym zrzeszeniu budowy domów jednorodzinnych nie może przekraczać 10% kosztów budowy.
Wysokość i warunki udzielania pożyczek bankowych zamiejscowym pracownikom - absolwentom oraz studentom szkół wyższych regulują przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1964 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom - absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 86, poz. 413).
1.
Udzielając pożyczki członkom spółdzielni mieszkaniowych Bank Inwestycyjny, na wniosek pożyczkobiorcy, zaopiniowany przez zakład pracy i pozytywnie zakwalifikowany przez komisję, o której mowa w § 2 ust. 2, może w szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyć całą pożyczkę, jeżeli dochody miesięczne netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny wynoszą mniej niż 1.000 zł.
2.
Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1, wynoszą powyżej 1.000 zł, lecz nie przekraczają kwoty 1.500 zł, umorzeniu może ulec część przyznanej pożyczki w granicach do 50%. Przy dochodach wyższych niż 1.500 zł, lecz nie przekraczających kwoty 2.500 zł, wysokość umorzenia nie może przekraczać 25% przyznanej pożyczki.
3.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach mogą być umarzane w całości lub w części pożyczki udzielone na wkład mieszkaniowy w spółdzielniach mieszkaniowych osobom przekwaterowywanym z budynków wyburzanych pod warunkiem, że łączne dochody miesięczne netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekraczają kwoty 2.500 zł.
4.
Przy umarzaniu części lub całości pożyczki komisja bierze pod uwagę ogólną sytuację materialną pożyczkobiorcy, charakter pracy zawodowej oraz standard budowanego mieszkania.
5.
Umorzenia dokonywane są w ciężar budżetu Państwa.
1.
Udzielenie pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego może nastąpić w trakcie uzyskiwania członkostwa w spółdzielni po uprzednim stwierdzeniu, iż pożyczkobiorca zgromadził na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej Powszechnej Kasy Oszczędności wymaganą część wkładu.
2.
Pożyczkobiorca składa w Banku Inwestycyjnym skrypt dłużny. Udzieloną pożyczkę bank przelewa na rachunek spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
1.
Spłata pożyczek następuje w ratach miesięcznych i rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty udzielenia pożyczki.
2.
Miesięczna rata pożyczki powinna odpowiadać w okresie:
1)
do objęcia mieszkania w spółdzielni budującej domy wielorodzinne - w zasadzie nie mniej niż miesięcznej kwocie obciążającej członka spółdzielni za mieszkanie (art. 139 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach - Dz. U. Nr 12, poz. 61), na jakie pożyczkobiorca został zakwalifikowany przez spółdzielnię, bez opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i dźwig,
2)
do objęcia mieszkania w spółdzielni budującej domy jednorodzinne lub lokale w małych domach mieszkalnych - w zasadzie nie mniej niż miesięcznej racie długoterminowego kredytu bankowego przypadającego na dany dom jednorodzinny (lokal w małym domu mieszkalnym),
3)
po objęciu mieszkania - w zasadzie nie mniej niż miesięcznej racie długoterminowego kredytu bankowego przypadającego na dane mieszkanie (dom jednorodzinny).
3.
Łączny okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 5 lat.
4.
Oprocentowanie pożyczek udzielanych osobom, których dochód miesięczny łącznie z dochodem wszystkich wspólnie zamieszkałych członków rodziny nie przekracza 3.000 zł netto w przeliczeniu na 1 osobę - wynosi 1% w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczek udzielanych osobom, których dochód miesięczny netto na 1 członka rodziny przekracza 3.000 zł - wynosi 3% w stosunku rocznym. Od nie zapłaconych w terminie rat nalicza się dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości 4% w stosunku rocznym.
W razie wystąpienia pożyczkobiorcy ze spółdzielni i zgłoszenia wniosku o zwrot wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zarząd spółdzielni budownictwa mieszkaniowego obowiązany jest potrącić nie spłaconą, jak i umorzoną część pożyczki i zwrócić ją bankowi.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.