Formy spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego i zasady jego finansowania. - Rozdział 1 - Zapewnienie warunków dalszego... - M.P.1965.27.133 - OpenLEX

Rozdział 1 - Formy spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego i zasady jego finansowania. - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

Rozdział  1.

Formy spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego i zasady jego finansowania.

§  1.
Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe realizują zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego:
1)
spółdzielnie mieszkaniowe (lokatorskie),
2)
spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe (własnościowe),
3)
spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych.
§  2.
W zależności od źródeł finansowania spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe może być realizowane przez spółdzielnie wymienione w § 1 w formie:
1)
spółdzielczego budownictwa powszechnego,
2)
spółdzielczego budownictwa zakładowego,
3)
spółdzielczego budownictwa resortowego.
§  3.
1.
Spółdzielcze budownictwo powszechne finansowane jest ze środków własnych członków spółdzielni i kredytu bankowego przyznanego przez prezydium właściwej rady narodowej.
2.
Spółdzielcze budownictwo zakładowe finansowane jest ze środków własnych członków spółdzielni i ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych.
3.
Spółdzielcze budownictwo resortowe finansowane jest ze środków własnych członków spółdzielni i kredytu bankowego udzielanego spółdzielni na wniosek zakładu pracy.
§  4.
Spółdzielnie mogą uzyskać pomoc kredytową pod warunkiem:
1)
posiadania tytułu własności lub prawa wieczystego użytkowania terenu przeznaczonego pod zabudowę,
2)
zgromadzenia wkładów mieszkaniowych lub budowlanych w wysokości określonej w § 28 ust. 1-3,
3)
przestrzegania obowiązujących normatywów projektowania i jednostkowych kosztów budowy.
§  5.
1.
Spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać kredyt bankowy w następującej wysokości w stosunku do kosztów budowy mieszkań:
1)
przy standardzie podstawowym - 85%,
2)
przy standardzie wyższym:
a)
w miastach do 20 tysięcy mieszkańców oraz w osiedlach i gromadach - 82%,
b)
w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców do 100 tysięcy mieszkańców:

- w strefie śródmiejskiej - 80%,

- w pozostałych strefach - 82%,

c)
w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców:

- w strefie centralnej - 78%,

- w strefie śródmiejskiej - 80%,

- w pozostałych strefach - 82%.

Podziału miasta na strefy dokonuje prezydium miejskiej rady narodowej.

2.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe realizujące budownictwo wielorodzinne mogą uzyskać kredyt bankowy w następującej wysokości w stosunku do kosztów budowy mieszkań:
1)
przy standardzie podstawowym - do 60%,
2)
przy standardzie wyższym - do 50%.
3.
Spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, realizujące budownictwo domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych, mogą uzyskać kredyt bankowy w następującej wysokości w stosunku do kosztów budowy domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych:
1)
w miastach, osiedlach i gromadach położonych na terenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz na pozostałych terenach w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, osiedlach i gromadach - do 80%,
2)
w miastach nie wymienionych w pkt 1 - do 75%.
4.
Przez koszt budowy mieszkań lub domów jednorodzinnych, stanowiący podstawę obliczenia wysokości kredytu bankowego oraz wkładów mieszkaniowych i zaliczek na wkłady budowlane, należy rozumieć inwestorski koszt globalny (koszt bezpośredni budowy oraz koszty podstawowych urządzeń towarzyszących), pomniejszony o koszt budowy urządzeń, o których mowa w § 6 ust. 1.
§  6.
1.
Spółdzielnie mogą uzyskiwać kredyt bankowy na budowę podstawowych urządzeń socjalno-kulturalnych, usługowych i handlowych w wysokości pełnych kosztów ich budowy.
2.
Przy realizacji spółdzielczego budownictwa resortowego, do czasu skierowania przez zakład pracy kandydatów na członków spółdzielni, bank finansujący - na wniosek zakładu pracy - udzieli spółdzielni budownictwa mieszkaniowego bezprocentowego kredytu bankowego do wysokości wymaganych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.
3.
Spółdzielnie mieszkaniowe otrzymują dodatkowo kredyt bankowy na budowę mieszkań pozostawionych w rezerwie, o której mowa w § 26, w wysokości odpowiadającej wkładom mieszkaniowym. Kredyt ten jest spłacany w całości z chwilą przydzielenia tych mieszkań członkom spółdzielni.
4. 1
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, realizujące budownictwo wielorodzinne, w razie niemożności zgromadzenia przed rozpoczęciem budowy wymaganych wkładów budowlanych, mogą uzyskać w latach 1966-1970 kredyt bankowy do wysokości tych wkładów. Kredyt ten jest spłacany w całości z chwilą zgromadzenia przez kandydatów i członków spółdzielni wymaganych wkładów budowlanych, nie później jednak niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku.
5. 2
Kredyt, o którym mowa w ust. 4, jest udzielany spółdzielniom z oprocentowaniem w wysokości 1% w stosunku rocznym.
6. 3
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego może ustalić maksymalną wysokość kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych oraz na budowę urządzeń, o których mowa w ust. 1.
§  7.
1.
Kredyt bankowy na budowę mieszkań udzielany jest spółdzielniom mieszkaniowym bezprocentowo, a spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym i spółdzielczym zrzeszeniom budowy domów jednorodzinnych z oprocentowaniem w wysokości 1% w stosunku rocznym.
2.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1, jest spłacany w ratach kwartalnych:
1)
przez spółdzielnie mieszkaniowe z umorzeniem 1/3 przy terminowej spłacie pozostałych 2/3 każdej raty w ciągu:
a)
60 lat - przy budownictwie o podstawowym standardzie wyposażenia,
b)
45 lat - przy budownictwie o wyższym standardzie wyposażenia;

ulga polegająca na umorzeniu 1/3 raty może być wstrzymana przez prezydium powiatowej rady narodowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) w razie stwierdzenia powtarzających się zaniedbań w utrzymaniu budynku; stosowanie ulgi przywraca się z chwilą usunięcia wskazanych zaniedbań,

2)
przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w ciągu 25 lat, a przy budowie przez nie domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych na terenach nie uzbrojonych - w ciągu 45 lat;

po terminowej spłacie 80% kredytu bankowego przyznanego spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym na mieszkania w domach wielorodzinnych pozostała część kredytu podlega umorzeniu;

ulga polegająca na umorzeniu przysługuje, jeżeli dom i jego otoczenie utrzymane jest w należytym stanie; decyzję o umorzeniu podejmuje Bank Inwestycyjny na podstawie zaświadczenia właściwego organu prezydium miejskiej (dzielnicowej, osiedlowej) rady narodowej, stwierdzającego należyte utrzymanie domu i jego otoczenia,

3)
przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - w ciągu 25 lat, a przy budowie przez nie na terenach nie uzbrojonych - w ciągu 45 lat.
3.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe uprawnione są do otrzymania kredytu bankowego w wysokości 10% kosztów budowy dla mieszkań w domach wielorodzinnych, na które przed rozpoczęciem budowy wniosą wkłady budowlane w wysokości 90% kosztów. Kredyt ten podlega umorzeniu po zakończeniu budowy i rozliczeniu kosztów.
4.
Kredyt bankowy zaciągnięty na budowę podstawowych urządzeń socjalno-kulturalnych, usługowych i handlowych przez:
1)
spółdzielnie mieszkaniowe - jest nie oprocentowany i podlega spłacie w okresie 45 lat; kredyt udzielony na budowę urządzeń socjalno-kulturalnych podlega umorzeniu w wysokości 1/3 przy terminowej spłacie pozostałych 2/3 każdej raty,
2)
spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - jest oprocentowany w wysokości 1% w stosunku rocznym i podlega spłacie w ciągu 45 lat.
5.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez spółdzielnie na budowę wolno stojących podstawowych urządzeń towarzyszących, nie stanowiących własności spółdzielni, w osiedlach realizowanych wspólnie przez różnych inwestorów - podlega w całości umorzeniu. Umorzenia dokonuje Bank Inwestycyjny na wniosek spółdzielni.
§  8.
1.
Spłata kredytu bankowego rozpoczyna się po upływie roku od daty oddania obiektu do użytku, nie później jednak niż w 3 lata od daty jego przyznania, z wyjątkiem wypadków określonych w § 30. Minister Gospodarki Komunalnej może ustalić inny termin rozpoczęcia spłaty części kredytu bankowego udzielonego na sfinansowanie budowy kotłowni osiedlowych, jeżeli wykorzystanie kotłowni następuje sukcesywnie w miarę oddawania do użytku ogrzewanych obiektów.
2.
Odsetki za zwłokę w spłacie kredytu bankowego wynoszą 4% w stosunku rocznym.
§  9.
1.
Kredyt bankowy na budownictwo spółdzielcze przyznaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) bądź upoważniony przez prezydium jego organ.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego może ustalić zasady i tryb udzielania kredytów na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe.
§  10.
Przepisy §§ 4-8 i 11 mają odpowiednie zastosowanie przy udzielaniu i spłacie kredytów ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych oraz kredytów bankowych udzielonych zgodnie z przepisem § 3 ust. 3.
1 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
2 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.
3 § 6 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 326 z dnia 18 października 1966 r. (M.P.66.60.290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 października 1966 r.