Przepisy końcowe. - Rozdział 7 - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1965.27.133 - OpenLEX

Rozdział 7 - Przepisy końcowe. - Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1967 r.

Rozdział  7.

Przepisy końcowe.

§  33.
1.
Członkowie przyjęci do spółdzielni przed dniem ogłoszenia niniejszej uchwały, którzy przed dniem 1 stycznia 1966 r. wniosą wkład w pełnej wysokości określonej w uchwale nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 22, poz. 133 i z 1959 r. Nr 57, poz. 276), zachowują prawo do otrzymania mieszkań na ustalonych w niej warunkach, z zastrzeżeniem przepisu § 19 ust. 1 pkt 5.
2.
Pozostali członkowie spółdzielni zachowują prawo do otrzymania mieszkania w kolejności ustalonej wstępnie przez spółdzielnię, pod warunkiem uzupełnienia w terminie do dnia 31 grudnia 1966 r. wkładu do wysokości określonej w niniejszej uchwale.
3.
Członkowie spółdzielni, wymienieni w ust. 2, mogą ubiegać się o przyznanie im mieszkań na warunkach określonych w ust. 1. Decyzje w tej sprawie będą podejmować komisje do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich rad narodowych, biorąc pod uwagę sytuację materialną, mieszkaniową, opinie zakładów pracy oraz wysokość zgromadzonego wkładu przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
4.
Kredyt bankowy udzielony spółdzielniom mieszkaniowym na budowę mieszkań o standardzie podstawowym, oddanych do użytku w 1965 r., podlega spłacie w ciągu 60 lat.
5.
Umorzenia kredytów bankowych przewidziane w niniejszej uchwale, a dokonywane przez Bank Inwestycyjny, są pokrywane z budżetu Państwa.
§  34.
Warunki i zasady realizacji przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - budownictwa mieszkaniowego za zagraniczne środki płatnicze regulują odrębne przepisy.
§  35.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego dostosuje wewnętrzne przepisy do zasad ustalonych niniejszą uchwałą.
§  36.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski z 1957 r. Nr 22, poz. 157, z 1962 r. Nr 84, poz. 391 oraz z 1963 r. Nr 3, poz. 5 i Nr 13, poz. 69) - w części dotyczącej spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
2)
uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 22, poz. 133 i z 1959 r. Nr 57, poz. 276),
3)
uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
4)
uchwała nr 279 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie niskiego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenach nie uzbrojonych.
§  37.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów, Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i innym zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
§  38.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że nie ma zastosowania do rozdziału kredytów w 1965 r. oraz do przydziałów mieszkań w budynkach przewidzianych do zasiedlenia w 1965 r.