Zm.: uchwała w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1966.60.290 - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1966.60.290

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1966 r.

UCHWAŁA Nr 326
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 1966 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

W uchwale nr 122 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 27, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, realizujące budownictwo wielorodzinne, w razie niemożności zgromadzenia przed rozpoczęciem budowy wymaganych wkładów budowlanych, mogą uzyskać w latach 1966-1970 kredyt bankowy do wysokości tych wkładów. Kredyt ten jest spłacany w całości z chwilą zgromadzenia przez kandydatów i członków spółdzielni wymaganych wkładów budowlanych, nie później jednak niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku.

5. Kredyt, o którym mowa w ust. 4, jest udzielany spółdzielniom z oprocentowaniem w wysokości 1% w stosunku rocznym.",

b)
dotychczasowy ust. 4 otrzymuje kolejną numerację 6;
2)
w § 21:
a)
po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Projekty list przydziału mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, realizowanym przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe według zasad określonych w § 6 ust. 4, zarządy spółdzielni przedstawiają do zatwierdzenia komisjom do spraw koordynacji rozdziału mieszkań przy prezydiach miejskich (osiedlowych) rad narodowych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku.",

b)
dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują kolejną numerację 4 i 5;
3)
w § 28:
a)
po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Członkowie spółdzielni budowlano-mieszkaniowych, realizujących budownictwo wielorodzinne na zasadach określonych w § 6 ust. 4, wnoszą wkłady budowlane w wysokości określonej w ust. 2 - najpóźniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania mieszkań do użytku. Wkłady te zaliczane są na poczet spłaty przyznanego kredytu bankowego.",

b)
dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują kolejną numerację 4 i 5.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Gospodarki Komunalnej, Finansów, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i innym zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.