Art. 14. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.807 - OpenLEX

Art. 14. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.807

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 4 w ust. 6, w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 7a w ust. 1, w art. 17, w art. 18 w ust. 8, w art. 19 w ust. 9, w art. 31 w ust. 3, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 32 w ust. 4, 5, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7, 8 i 10, w art. 33 w ust. 1 w pkt 6, w art. 35 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 36 w ust. 1, 3 i 5, w art. 37 w ust. 2, 4, 8, 10, 12 i 16, w art. 38 w ust. 1 w pkt 6, 10, 11 i 17 i w ust. 3-5, w art. 39 w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 40 w ust. 1, w art. 44 w ust. 2-5, w art. 45 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, dwukrotnie w art. 48 w ust. 6, w art. 51 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 51a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 53 w ust. 2, w art. 54 w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 61 w ust. 8, w art. 65 w ust. 1 oraz w art. 107 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego";
2) 2
 w art. 32:
a)
w ust. 1 wyraz "6" zastępuje się wyrazem "8",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "2 przedstawicieli" zastępuje się wyrazem "przedstawiciel",
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;",

w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;";
3)
w art. 38 w ust. 1 w pkt 14 po wyrazach "w tym również na zlecenie" wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego".
2 Art. 14 pkt 2 zmieniony przez art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.